Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2016, 36505VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Waarde wegverkeersgeluid project ‘Baarl’s Roem’

Logo Baarle-Nassau

Het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau geeft kennis van het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen en een Hogere grenswaarde wegverkeersgeluid vast te stellen voor het volgende project:

het bouwen van acht appartementen en commerciële ruimte op de hoek Stationsstraat/Roosakkerstraat te Baarle-Nassau (kadastraal: C-2443, C-3412 en C-3880 ged.).

Op de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning (activiteiten: bouwen en planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeersgeluid ziet op het vaststellen van een hogere grenswaarde verkeersgeluid tot maximaal 60 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Stationsstraat.

De ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeersgeluid en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van maandag 11 juli 2016 gedurende 6 weken gedurende de openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan een inzage telefonisch een afspraak te maken met het klantcontactcentrum. Voornoemde stukken zijn tevens te raadplegen op de gemeentelijke website. Tot en met maandag 22 augustus 2016 kan een ieder een zienswijze bij het college naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer B. Keijsers (telefoonnummer 14 013).

Baarle-Nassau

8 juli 2016