Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2016, 36336Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 juli 2016, nr. MinBuZa.2016.372297, tot wijziging van de Regeling algemene doorvoervergunningen NL007

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6a, eerste en tweede lid, en 6b van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 4 van de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 wordt na `genoemde landen of lidstaten’ ingevoegd: of Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten of Qatar.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

TOELICHTING

I. ALGEMEEN

1. Algemeen

Staand Nederlands kabinetsbeleid is om in principe geen wapenexporten naar Saoedi-Arabië goed te keuren, tenzij onomstotelijk vast komt te staan dat de goederen niet worden ingezet in de strijd in Jemen of bij mensenrechtenschendingen. Ook voor de overige in Jemen actieve landen van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, hanteert Nederland een restrictief exportcontrolebeleid.

Aangezien er een reële kans bestaat dat ook de ‘minder gevoelige’ militaire goederen, waarop de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 van toepassing is, worden ingezet bij de strijd in Jemen of bij mensenrechtenschendingen, wordt de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 aangepast en worden, naast de al geldende uitsluitingen, Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar uitgesloten als eindbestemming.

De wijziging van de algemene doorvoervergunning NL007 laat onverlet dat voor elke doorvoerzending een individuele doorvoervergunning kan worden aangevraagd, ook voor de ‘minder gevoelige’ militaire goederen. Daarbij zal eveneens het genoemde staand kabinetsbeleid worden nageleefd.

2. Administratieve lasten

De wijzigingen die met deze regeling worden doorgevoerd brengen geen verandering in de administratieve lasten van de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 die op het Besluit strategische goederen is gebaseerd.

3. Vaste verandermomenten

Deze wijzigingsregeling treedt in werking de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Daarmee wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten aangezien de regeling niet twee maanden voorafgaand aan dat tijdstip is gepubliceerd. Afwijking van dat beleid wordt gerechtvaardigd in verband met de naleving van het zwaarwegender kabinetsbeleid om in principe geen wapenexporten naar Saoedi-Arabië goed te keuren.

II. ARTIKELEN

Artikelen I

Dit artikel bewerkstelligt een verdere inperking van het aantal eindbestemmingen waarnaar militaire goederen, bedoeld in artikel 3 van de Regeling algemene doorvoervergunning NL007, doorgevoerd kunnen worden.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen