Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 36246Vergunningen

Kennisgeving ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, Ministerie van Economische Zaken

Vooraankondiging inspraak

Op 1 juli 2016 heeft de ministerraad ingestemd met de ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Om iedereen de gelegenheid te bieden een zienswijze te geven op één of meer van de ontwerpbesluiten, wordt de inspraakperiode uitgesteld tot na de vakantieperiode. Van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 liggen ter inzage:

  • de ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust voor het aanwijzen van gebieden voor windparken tussen 18,5 en 22,2 km

  • ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) voor twee windparken op meer dan 22,2 km uit de kust.

De documenten zijn al beschikbaar op de websites www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/kamerstukken/2016/07/01/ontwerp-rijksstructuurvisie-windenergie-op-zee-aanvulling-hollandse-kust en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie

Medio augustus wordt u via uw regionale krant of uw huis-aan-huisblad en via de Staatscourant uitgebreid geïnformeerd over de informatiemarkten, die eind augustus en begin september worden georganiseerd. Ook krijgt u meer informatie over waar en hoe u een zienswijze kunt indienen. Deze informatie kunt u te zijner tijd vinden op www.platformparticipatie.nl en op www.bureau-energieprojecten.nl.

OntwerpRijksstructuurvisie

Kaart Ontwerp Rijksstuctuurvisie

Kaart Ontwerp Rijksstuctuurvisie

De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken willen twee stroken toevoegen aan al eerder aangewezen wind­energiegebieden op 22,2 km uit de kust. Door toevoeging van de stroken komen de windparken op minimaal 18,5 km uit de kust. Het aanwijzen van deze stroken verloopt via het opstellen van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust en betreft een partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021 voor het onderdeel Windenergie op Zee.

Het gaat op dit moment om de ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, het daarbij behorende planmilieueffect­rapport (planMER) en het Reactiedocument op zienswijzen en adviezen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER.

Ontwerpkavelbesluiten

Kaart Ontwerp kavelbesluiten

Kaart Ontwerp kavelbesluiten

Op grond van de Wet wind­energie op zee kan de Minister van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

De betreffende kavels liggen meer dan 22,2 km uit de kust.

Het gaat op dit moment om de volgende ontwerpbesluiten:

  • ontwerpkavelbesluit I windenergie­gebied Hollandse Kust (zuid);

  • ontwerpkavelbesluit II windenergie­gebied Hollandse Kust (zuid);

en de daarbij behorende milieueffectrapporten (MER-en) en vastgestelde notitie reikwijdte en detailniveau.