Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 36013Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Brede school Bitgummole

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat met ingang van 18 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Brede school Bitgummole. U kunt het plan bekijken via de gemeentelijke website www.menameradiel.nl (klik op ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens op ‘bestemmingsplannen in procedure’).

U kunt het plan tijdens openingstijden ook inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam.

Omschrijving plan

Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van een nieuw schoolgebouw in Bitgummole mogelijk gemaakt. In deze school moeten de bestaande OBS Martenaskoalle en CBS Mooitaki en de peuter- en kinderopvang een onderkomen vinden.

Omschrijving plangebied

Het nieuwe schoolgebouw is gesitueerd op de locatie van de huidige CBS Mooitaki, in het gebied tussen De Hammeringen – Menamerdyk – K. van der Meijstrjitte in Bitgummole.

Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding.

Rechtsbescherming

Voordat het plan wordt vastgesteld is iedereen in de gelegenheid om schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Reacties kunnen binnen de termijn van zes weken schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad, postbus 3, 9036 ZW Menaam of gemeente@menameradiel.nl. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer G.J. Rouwenhorst van de afdeling Romte via g.rouwenhorst@menameradiel.nl.