Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 35835Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 28 juni 2016 het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

De partiële herziening heeft betrekking op een deel van het plangebied van het bestemmingsplan Kop Zuidas. Het plangebied Kop Zuidas wordt globaal begrensd door de Europaboulevard aan de westzijde, de President Kennedylaan aan de noordzijde, de Graafschapstraat en Jacob Soetendorpstraat aan de oostzijde en de Kleine Wetering en ringweg A10 aan de zuidzijde. Bij de planuitvoering is gebleken van een verschrijving in de juridische regeling van het bestemmingsplan waardoor woningbouw niet mogelijk lijkt op een ontwikkelkavel (direct ten zuiden van de Zuidelijke Wandelweg) waar dit wel is beoogd. De herziening voorziet in herstel. Daarbij worden op de betreffende kavel kantoren en enkele andere (inmiddels niet langer beoogde) functies uitgesloten. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om nog een enkele verschrijving en onduidelijkheid weg te nemen. Het totale programma van het bestemmingsplan Kop Zuidas en de bouwregeling blijven ongewijzigd.

Crisis en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 14 juli 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

  • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1604BPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

Amsterdam, 13 juli 2016

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester