Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EpeStaatscourant 2016, 35833VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen verplichte rijrichting Brinklaan te Epe

Logo Epe

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EPE

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

- artikel 15, lid 1 en lid 2 van de WWV 1994, ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij

algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover

daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een

verkeersbesluit;

- artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) waarin is

verwoord dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het

nemen van een verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op 30 maart 2010 is gemandateerd

aan de Afdelingsmanager Ruimte;

- artikel 12 onder a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna:

BABW) ingevolge de plaatsing of verwijdering van de verkeersborden C2 (gesloten

éénrichting), C3 (éénrichtingsweg), C4 (éénrichtingsweg), C7 (gesloten voor vrachtwagens),

OB52 (uitgezonderd fietsers), van Bijlage 1, behorende bij het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (hierna: R W 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 21 BABW dat de motivering van het verkeersbesluit vermeldt welke doelstelling(en) met

het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2,

eerste en tweede lid, van de wet genoemde belangen ten grondslag liggen aan het

verkeersbesluit.

- artikel 24 onder a van het BABW dat overeenkomstig dit artikel overleg is gevoerd met de

gemandateerde verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Noord West

Veluwe en dat er positief is geadviseerd;

- het feit dat de Brinklaan binnen de bebouwde kom van Epe ligt en in eigendom, beheer en

onderhoud is bij de gemeente Epe.

overwegende dat:

- de Brinklaan volgens het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan Epe (GVVP deel A) een

erftoegangsweg (30 km/uur) is die binnen de bebouwde kom van Epe ligt;

- sinds eind vorig jaar het éénrichtingsverkeer op de Brinklaan is omgedraaid ten behoeve van

de verkeersafwikkeling tijdens evenementen en de zomermaanden (autoluwe periode);

- inwoners uit Epe en ondernemers hebben aangegeven dat het huidige éénrichtingsverkeer

onvoldoende functioneert, doordat verkeer zich vast rijdt en gaat draaien en keren en het

éénrichtingsverkeer over een kleine afstand geldt, waardoor er tegen het verkeer wordt

ingereden en handhaving lastig is;

- met de ondernemers vooraf is besproken dat als het huidige éénrichtingsverkeer onvoldoende

zou functioneren, alternatieven worden onderzocht of de oude situatie zou worden hersteld;

- er onvoldoende draagvlak is voor de alternatieven en de ondernemers graag de oude situatie

zien hersteld;

- dat in het verkeersveiligheidsbelang van de Brinklaan te Epe, het gewenst is de oude situatie

te herstellen, door op een deel van de weg éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen in te

stellen vanaf de Platvoet richting de Stationsstraat;

- dat voor de bereikbaarheid van het centrum van Epe, fietsers worden uitgezonderd en in twee

richtingen van de Brinklaan gebruik kunnen blijven maken;

- het vrachtwagenverbod op de Brinklaan vanaf de Hardenbrink wordt ingetrokken om de

bereikbaarheid van de ondernemers aan de Brinklaan te kunnen waarborgen.

BESLUIT

1. door middel van het verwijderen en plaatsen van de verkeersborden model C2, C3, en C4 en

onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) (zie bijlage 1 van het RVV 1990) éénrichtingsverkeer

in te stellen op de Brinklaan te Epe (wegvak liggend tussen Platvoet en Stationsstraat, met als

richting: ván Platvoet náár Stationsstraat) (e.e.a. conform de bijgevoegde

bebordingstekening);

2. door middel van het verwijderen van het verkeersbord model C7 (zie bijlage 1 van het RVV

1990) het inrijdverbod voor vrachtwagens in de Brinklaan vanaf Hardenbrink - St. Jorisweg

richting de Markt in te trekken (één en ander conform bijgevoegde bebordingstekening);

3. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

a) Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn

b) Ambulancezorg Noord- en Oost Gelderland, Postbus 32, 8080 AA Elburg

c) RAV IJsselvecht, t.a.v. de heer Harmsen, Zwarteweg 4, 8181 PD Heerde;

d) Ruimte I eenheid Beheer.

 

Epe, 1 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Epe

Namens deze,

M. E. Tiemens

Afdelingsmanager Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na de datum van deze

publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en

wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Na tekening van het verkeersbesluit worden

de wijzigingen direct uitgevoerd, zodat de verkeersafwikkeling tijdens de zomermaanden ook

is gewaarborgd.