Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 35634Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied West – 1ste herziening, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het op 1 juni 2016 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied West – 1ste herziening vanaf vrijdag 8 juli tot en met donderdag 18 augustus 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Op 25 juni 2013 heeft de raad van gemeente Stichtse Vecht het bestemmingsplan Landelijk Gebied West vastgesteld. In deze eerste herziening zijn de tijdens het werken met het plan geconstateerde onjuistheden hersteld en tevens het onlangs vastgestelde herziene beleid voor kleinschalig kamperen en de ondergeschikte aanpassingen naar aanleiding van kenbaar gemaakte bouwvoornemens opgenomen.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPlgwest1hrzLGB-VG01) vanaf vrijdag 8 juli raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 18 augustus 2016 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 8 juli 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.