Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 35465

Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Vaststelling provinciaal inpassingsplan en besluiten voor het project ‘Overnachtingshaven Lobith’

Logo Gelderland

Bekendmaking

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat Provinciale Staten op 29 juni 2016 het provinciaal inpassingsplan Overnachtingshaven Lobith hebben vastgesteld. Daarnaast hebben betrokken bevoegde gezagen vijf besluiten genomen op grond van de Waterwet, de Ontgrondingenwet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.

Gecoördineerde procedure project Overnachtingshaven Lobith

In het project overnachtingshaven Lobith is gekozen voor toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b, Wet ruimtelijke ordening. De toepassing van genoemde coördinatieregeling heeft mede tot doel dat de afzonderlijke procedures van het inpassingsplan en de vijf besluiten tegelijk worden doorlopen. De bekendmaking, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen en het indienen van beroep voor de verschillende besluiten vinden hierdoor zoveel mogelijk gelijktijdig plaats.

Terinzagelegging

De vastgestelde stukken liggen ter inzage van donderdag 7 juli 2016 tot en met donderdag 18 augustus 2016. Het betreffen:

 • -

  het provinciaal inpassingsplan met bijbehorende gecombineerd plan- en projectMER;

 • -

  een vergunning op grond van de Waterwet van het waterschap Rijn en IJssel;

 • -

  een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de provincie Gelderland;

 • -

  een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de provincie Gelderland;

 • -

  een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van het Ministerie van Economische Zaken; en

 • -

  een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoe komt u aan meer informatie?

Alle stukken kunnen op de volgende locaties tijdens werkdagen en de daar gebruikelijke openingstijden worden ingezien:

 • -

  Gemeente Rijnwaarden, Gemeentewinkel, Markt 5, 6915 AH Lobith.

 • -

  Provincie Gelderland, gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem.

 • -

  Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag;

 • -

  Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem;

 • -

  Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein, kamer 206.

 • -

  Stadt Kleve, Fachbereich Planen und Bauen, Landwehr 4-6, 47533 Kleve, kamer 224.

 • -

  Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, kamer 240a.

Let op: informeer bij de desbetreffende instanties naar de actuele openingstijden.

De besluiten zijn te allen tijden digitaal te bekijken en te downloaden via http://www.gelderland.nl/terinzagelegging-lobith

Het digitale inpassingsplan met bijbehorend plan- en projectMER kan worden geraadpleegd via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.IPOHLobith-vst1. Voor meer informatie over het project, kunt u de website www.gelderland.nl/overnachtingshaven raadplegen.

Heeft u vragen over het project en/of de procedure, dan kunt u terecht bij de provincie Gelderland, mevrouw A.C. Kramer – Van Kraaij (T 026 – 3599537 / a.kramer@gelderland.nl) of de heer M. den Hertog (T 026 – 3598083 / m.den.hertog@gelderland.nl).

Instellen beroep

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 8 juli 2016 tot en met donderdag 18 augustus 2016 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het provinciaal inpassingsplan en de besluiten.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend over de ontwerpbesluiten. Heeft een belanghebbende geen zienswijze ingediend, dan kan deze alleen beroep instellen als het de belanghebbende redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ‘s-Gravenhage

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • a)

  naam en adres;

 • b)

  de dagtekening;

 • c)

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d)

  de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Raad van State

t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA ’s-Gravenhage

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-4264426.

Crisis- en herstelwet

Op het inpassingsplan en de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

 • -

  de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • -

  het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend; en

 • -

  deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Achtergrond

De Minister heeft opdracht gegeven om bij Lobith een geschikte locatie te vinden voor een uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de binnenvaart tot circa 70 ligplaatsen.Provincie Gelderland heeft deze opdracht opgepakt met Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de gemeente Rijnwaarden. Samen hebben zij gekozen voor behoud van de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp (Tolkamer) in combinatie met de aanleg van een nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk. De huidige overnachtingshaven bij Tuindorp is sterk verouderd en is niet geschikt voor schepen groter dan 85 meter. De huidige haven wordt daarom gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor circa 20 schepen tot 110 meter. De nieuwe haven bij Spijk moet ruimte bieden aan circa 50 schepen van 135 meter.

Overnachtingshavens dragen bij aan een veilige en vlotte doorstroming op de rivier. Door de realisatie van overnachtingshavens hoeven schippers niet langer op de rivier voor anker te gaan om te voldoen aan de voorgeschreven rusttijden. Op de Waal tussen Tiel en de Duitse grens is er sprake van een aanzienlijk tekort aan overnachtingsplaatsen. Uit het oogpunt van veiligheid en bereikbaarheid is uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de binnenvaart ter hoogte van Lobith daarom noodzakelijk.

Het inpassingsplan maakt een goede ruimtelijke inpassing van de haven mogelijk. Daarnaast voorziet het inpassingplan in een vrijliggend fietspad van de Duitse grens tot aan Tolkamer. De aanleg van de overnachtingshaven leidt tot negatieve effecten op natuur. Compensatie van natuurwaarden vindt plaats in de Beijenwaard, in de Stadswaard en bij D’n Nootenboom. De locaties Beijenwaard en D’n Nootenboom maken deel uit van dit inpassingsplan. De natuurcompensatie in de Stadswaard is geregeld in het provinciale project Stadswaard.

Arnhem, 30 juni 2016

Zaaknummer 2012-016248

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl