Omgevingsvergunning tweede in- en uitrit Nieuwland Parc 140

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij op 27 januari 2016 met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking, hebben verleend voor de het aanleggen van een tweede in- en uitrit op het perceel Nieuwland Parc 140 te Papendrecht.

Gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerp zijn geen zienswijzen ontvangen.

De verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis (Markt 22, Papendrecht) of op afspraak (telefoonnummer 14078) gedurende openingstijden, van donderdag 28 januari tot en met woensdag 9 maart 2016.De stukken kunnen tevens worden ingezien en gedownload van de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl).

Gedurende de tijd dat de omgevingsvergunning ter inzage ligt, kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Alleen degene die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders of een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dat niet tijdig heeft gedaan, kan beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BV te Rotterdam.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit in werking treedt de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Papendrecht, 27 januari 2016

Naar boven