Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Bartelsluisbrug’

Logo Wormerland

Het college van Burgemeester en Wethouders van Wormerland maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bartelsluisbrug’ met het IDN NL.IMRO.0880.BP2015005012-0301 van 7 juli 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het plangebied bevindt zich ten zuiden van het buurtschap Bartelsluis in Wormer. Het plangebied wordt begrensd door de oever aan de Veerdijk aan de westzijde; de Bartelsluis aan de noordzijde, de oever aan de Engewormer aan de oostzijde en de rivier de Zaan aan de zuidzijde.

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een brug.

Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan met ingang van 7 juli 2016 tot en met 17 augustus 2016 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Wormerland aan de Koetserstraat 3 te Wormer.

Ook is het plan direct raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0880.BP2015005012-0301

Daarnaast wordt op 12 juli 2016 een inloopavond georganiseerd in het gemeentehuis van Wormerland. Belangstellenden kunnen dan terecht voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Bartelsluisbrug’. De inloopavond duurt van 18.00 tot 20.00 uur.

Zienswijzen: Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging (van 7 juli 2016 tot en met 17 augustus 2016) kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Wormerland, Postbus 20, 1530 AA Wormer. Dit kan ook mondeling op afspraak met het taakveld Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075-651 21 00.

Naar boven