Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2016, 35106VergunningenMER-beoordelingsnotitie

Logo Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van Reusel – De Mierden maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

 

Op 19 juni 2015 heeft Maatschap van den Borne, Weeldsedijk 4 te Hooge Mierde medegedeeld dat men voornemens is om de melkrundvee- en vleesvarkenshouderij aan Weeldsedijk 4 te Hooge Mierden uit te breiden met 251 plaatsen voor melk- en kalfkoeien, 171 plaatsen voor vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en 15 plaatsen voor overig rundvee ouder dan 2 jaar.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

 

Burgemeester en wethouders van Reusel – De Mierden hebben besloten dat door Maatschap van den Borne geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

 

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Reusel – De Mierden leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf maandag 4 juli 2016 tot en met maandag 15 augustus 2016 op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Reusel.

 

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.