Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 35073Vergunningen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2016, kenmerk 978085-151479-PG houdende verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien de aanvraag van Stichting Buitenzorg, van 15 februari 2016, voor een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap;

Gezien het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 19 mei 2016, waarin zij positief adviseert over de vergunningverlening onder de volgende voorwaarden:

 • De vergunning betreft alleen het eerste trimester;

 • De verbouwing van de kliniek moet voor aanvang van de behandelingen zijn afgerond;

 • De kliniek moet voor aanvang van de behandelingen aantoonbaar afspraken hebben gemaakt met instellingen of personen werkzaam op het terrein van de gezondheids- en welzijnszorg voor nazorg;

 • De kliniek moet voor aanvang van de behandelingen contact hebben gelegd met de bestuurder en de vakgroep gynaecologie van het zeer nabijgelegen Flevoziekenhuis, voor de opvang van spoedsituaties;

 • De kliniek moet de nazorg expliciet opnemen in haar behandelplan en dossiervoering. Dit geldt eveneens voor de anticonceptieadvisering als essentiële verrichting binnen de abortushulpverlening;

Besluit:

Aan Stichting Buitenzorg wordt, ten behoeve van de abortuskliniek gevestigd aan de Louis Armstrongweg 88 te Almere, gelet op het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en gezien artikel 14 van het Besluit afbreking zwangerschap, een vergunning verleend tot het verrichten van behandelingen gericht op het afbreken van zwangerschappen, onder de volgende voorwaarden:

 • De vergunning betreft alleen het eerste trimester;

 • De verbouwing van de kliniek moet voor aanvang van de behandelingen zijn afgerond;

 • De kliniek moet voor aanvang van de behandelingen aantoonbaar afspraken hebben gemaakt met instellingen of personen werkzaam op het terrein van de gezondheids- en welzijnszorg voor nazorg;

 • De kliniek moet voor aanvang van de behandelingen contact hebben gelegd met de bestuurder en de vakgroep gynaecologie van het zeer nabijgelegen Flevoziekenhuis, voor de opvang van spoedsituaties;

 • De kliniek moet de nazorg expliciet opnemen in haar behandelplan en dossiervoering. Dit geldt eveneens voor de anticonceptieadvisering als essentiële verrichting binnen de abortushulpverlening;

 • De kliniek dient vóór aanvang van de behandelingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg verifieerbaar aan te tonen dat ze aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Bezwaar

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,

Postbus 20350,

2500 EJ Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • het kenmerk van deze brief

  (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)

 • geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.