Vastgesteld bestemmingsplan Torenstraat 43 te West-Terschelling (uitbreiding HEMA), Terschelling

Logo Terschelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 21 juni 2016 het bestemmingsplan Torenstraat 43 te West-Terschelling (ambtshalve) gewijzigd heeft vastgesteld (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2015TORENSTR43-VG01).

Dit vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het bestaande HEMA-filiaal om een inpandige uitbreiding op de begane grond aan de Zeevaartschoolstraat 22 mogelijk te maken. De huidige woning op de begane grond zal verdwijnen en plaats maken voor detailhandel. Op de verdieping blijft de woning gehandhaafd. Er zal vanaf de Zeevaartschoolstraat geen mogelijkheid zijn voor klanten om het pand te betreden.

De gemeenteraad heeft besloten om in het vastgestelde bestemmingsplan de definitie van een lunchroom (art 1.24) toe te voegen. Daarnaast is de maximale oppervlakte van deze regels vastgelegd op maximaal 25% van het verkoopvloeroppervlak tot een maximum van 25m² (artikel 3.4 onder e)

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van vrijdag 1 juli 2016 tot en met donderdag 11 augustus 2016 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het vastgestelde plan ook raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of via de gemeentelijke website http://www.terschelling.nl/ onder actueel/bekendmakingen/regels en beleid. Tegen vergoeding kan een afschrift van het plan worden gevraagd op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij het college van burgemeester en wethouders tegen het ontwerpplan;

  • 2.

    belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen;

  • 3.

    belanghebbenden tegen de wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders bij de vaststelling heeft aangebracht.

U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).

Naar boven