Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 34508Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit instellen stopverbod op de Endelhovenlaan in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeerbesluit betreft het instellen van een stopverbod aan de noordelijke zijde van de Endelhovenlaan in Maarssen.

Met het verkeersbesluit:

 • -

  Wordt de veiligheid op en rond de Endelhovenlaan te Maarssen gewaarborgd;

 • -

  Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

 • -

  Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • -

  Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

 • -

  Wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de Endelhovenlaan, het parkeerterrein van het gemeentekantoor en de omgeving beoogd;

 • -

  Wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer op de Endelhovenlaan bevorderd.

Het is dan ook gewenst om op de Endelhovenlaan te Maarssen, aan de noordelijke zijde van de weg tussen de kruising met de Diependaalsedijk en de entree van het parkeerterrein van het gemeentekantoor ter hoogte van huisnummer 5, een stopverbod in te stellen.

Hiervoor worden door de gemeente op de Endelhovenlaan verkeerborden E02 en OB501 geplaatst ter hoogte van de kruising met de Diependaalsedijk en nabij huisnummer 5.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht op de Endelhovenlaan te Maarssen, aan de noordelijke zijde van de weg vanaf de kruising met de Diependaalsedijk tot aan de entree van het parkeerterrein van het gemeentekantoor ter hoogte van huisnummer 5, een stopverbod in te stellen.

Hiervoor worden, aan weerskanten van de locatie, verkeerborden E02 en OB501 uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 27 juni 2016

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.