Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 juni 2016, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende de metingen van transiënte overspanningen

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

ARTIKEL I

De Netcode Elektriciteit wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3.3.3 vervalt:, alsmede de transiënte overspanningen

B

Artikel 3.3.7 komt als volgt te luiden:

Artikel 3.3.7

De metingen bedoeld in artikel 3.3.3 omvatten voor de aansluitingen bedoeld in de Bijlage bij het besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 17 maart 2009 met kenmerk 102971_1/24 tevens de meting van transiënte overspanningen.

C

Artikel 3.3.8 vervalt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 juni 2016

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze: J.G. Vegter bestuurslid

Een belanghebbende die zich met dit besluit niet kan verenigen, kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt. Het postadres is: Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Verder moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten. In het bezwaarschrift kan de indiener op grond van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

TOELICHTING

I. Samenvatting

Transiënte overspanningen zijn korte perioden waarin de spanning in een elektriciteitsnet hoger is dan normaal. Deze overspanningen kunnen schadelijk zijn. De Netcode Elektriciteit bevatte de verplichting om transiënte overspanningen in HS-netten te meten en om op basis van meetresultaten te komen tot een voorstel voor een norm voor maximaal toelaatbare transiënte overspanningen. Op basis van de beschikbare meetresultaten heeft Netbeheer Nederland geconcludeerd dat het niet mogelijk is om tot een bruikbare norm voor transiënte overspanningen te komen. Nu zowel meting als het analyseren van praktijkcases geen ingrediënten opleveren voor opstelling van een norm, moeten de artikelen in de Netcode hierover (artikelen 3.3.3, 3.3.7 en 3.3.8) worden gewijzigd.

II. Aanleiding en gevolgde procedure

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt regelgeving vast voor de energiemarkt. Voor deze regelgeving wordt ook wel het begrip ‘codes’ gebruikt.

Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een voorstel van Netbeheer Nederland dat ACM op 9 juli 2015 heeft ontvangen. ACM constateert op grond van het voorstel dat een overleg met representatieve organisaties heeft plaatsgevonden bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de E-wet. In het voorstel is een verslag opgenomen van dit overleg en tevens is aangegeven welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de zienswijzen die organisaties naar voren hebben gebracht. Naar het oordeel van ACM voldoet het voorstel van Netbeheer Nederland daarmee aan het vereiste bepaald in artikel 33, tweede lid, van de E-wet.

Naar het oordeel van ACM was een onderdeel van het voorstel niet in overeenstemming met artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. ACM heeft daarom een wijzigingsopdracht gestuurd. Netbeheer Nederland heeft na de opdracht van ACM op 26 oktober 2015 een gewijzigd voorstel ingediend, waarbij dit onderdeel is verwijderd. Het voorstel is naar het oordeel van ACM daarmee in overeenstemming gebracht met artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998.

Teneinde een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft ACM het voorstel van Netbeheer Nederland op 5 februari 2016 voor een periode van vier weken ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging is kennis gegeven in de Staatscourant van 5 februari 2015. ACM heeft hiermee belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven op het voorstel. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

ACM is van mening dat het voorstel geen technische voorschriften bevat bedoeld in de Notificatierichtlijn. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter notificatie aangeboden.

III. Beoordeling

Transiënte overspanningen zijn korte perioden waarin de spanning in een elektriciteitsnet hoger is dan normaal. Deze overspanningen kunnen schadelijk zijn. De Netcode bevatte de verplichting om transiënte overspanningen in HS-netten te meten en om op basis van meetresultaten te komen tot een voorstel voor een norm voor maximaal toelaatbare transiënte overspanningen.

De netbeheerders zouden eerst met een voorstel komen op 1 januari 2012. Omdat het niet was gelukt is om een voorstel te ontwikkelen is deze termijn bij besluit van NMa – zaaknummer 104036 verlengd tot 1 januari 2015. Eén van de belangrijke onderdelen om te komen tot een voorstel tot wijziging van de voorwaarden was dat de afnemers met de representatieve voorbeelden zouden komen ten aanzien van transiënten waarin een match zou worden gezocht tussen een eventueel waargenomen probleem en de metingen van de netbeheerders.

Een transiënt verschijnsel laat zich karakteriseren door de hoogte van de overspanning, de duur van het verschijnsel én de energie-inhoud ervan. Alleen de hoogte van de overspanning of de duur van het verschijnsel zegt nog niets over de (on)schadelijkheid van het verschijnsel. Daarnaast is geconstateerd dat de beschikbare meetinstrumenten niet veel verder komen dat het registeren van een overspanning en eventueel een indicatie van de hoogte van de overspanning. Duur en energie-inhoud zijn in elk geval niet beschikbaar. Op basis van de beschikbare meetresultaten is het niet mogelijk gebleken om tot een bruikbare norm voor transiënte overspanningen te komen. Ook hebben afnemers geen praktijkervaringen die een match aantonen tussen de metingen en eventuele problemen bij die afnemers.

Nu zowel meting als het analyseren van praktijkcases geen ingrediënten opleveren voor opstelling van een norm concludeert ACM dat de Netcode kan worden gewijzigd. ACM concludeert dat niet tot normstelling kan worden gekomen en dat daarom artikel 3.3.8 kan komen te vervallen. Artikelen 3.3.3 en 3.3.7 moeten worden aangepast. Daaruit volgt dat kwaliteitsbewaking ook meting van transiënte overspanningen omvat.

ACM komt tot het oordeel dat de wijzigingen die Netbeheer Nederland voorstelt niet in strijd zijn met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998.

’s-Gravenhage, 21 juni 2016

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze: J.G. Vegter bestuurslid

Naar boven