Provincie Zeeland - Verleende omgevingsvergunning en waterwetvergunning Yara Sluiskil B.V.

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland en Rijkswaterstaat Zee en Delta maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning en waterwetvergunning hebben verleend aan Yara Sluiskil B.V., gelegen te Industrieweg 10 te Sluiskil voor de bouw en het in werking hebben van Ureum 8 – granulatie OBL. In de omgevingsvergunning zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

 

De vergunningen liggen ter inzage vanaf 7 juli 2016 tot en met 17 augustus 2016 bij:

  •  de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

  • Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg, op werkdagen van 9:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00 en na telefonische afspraak (0118) 622 000.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergunningen, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning kunnen tot en met 17 augustus 2016  tegen de vergunningen beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant. De vergunningen treden op 18 augustus 2016 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw M.I.R. de Pooter – De Winne, tel (0115) 745 135 van RUD Zeeland. De besluiten staan geregistreerd onder nummer W-AOV150371.

Naar boven