Aanvaarding melding project VIKING Link, Ministerie van Economische Zaken

BESLUIT

De Minister van Economische Zaken,

Overwegende,

Dat NATIONAL GRID VIKING LINK LTD en ENERGINET.DK, hierna aan te duiden als Energienet.dk en National Grid, het voornemen hebben om een 320 kV-ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken te realiseren inclusief de realisatie van converterstations in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, welk voornemen hierna wordt aangeduid als het project VIKING Link;

Dat het doel is elektriciteitsuitwisseling tussen het hoogspanningsnet van het Verenigd Koninkrijk en het hoogspanningsnet van Denemarken mogelijk te maken;

Dat de beoogde hoogspanningsverbinding een beoogde route door de Engelse, Nederlandse, Duitse en Deense territoriale wateren en/of de EEZ kent;

Dat de Verordening (EU) 347/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PbEU 2013, L 115) (hierna: de Verordening) op 1 juni 2013 van kracht is geworden;

Dat de Verordening beoogt – als onderdeel van de energiestrategie – de energiebehoeften van Europa te moderniseren en uit te breiden en netwerken met elkaar te verbinden;

Dat in de Verordening regels zijn opgenomen voor de vergunningverlening voor projecten die op grond van de Verordening zijn aangemerkt als projecten van gemeenschappelijk belang;

Dat VIKING Link als een project betreffende elektriciteit is opgenomen op de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening in samenhang met bijlage VII bij de Verordening;

Dat deze Verordening is uitgevoerd met toepassing van artikel 20a, eerste lid, aanhef en onder c, van de Elektriciteitswet 1998, dat artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaart op de aanleg van dergelijke projecten, waarbij de Minister van Economische Zaken als bevoegde instantie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Verordening optreedt;

Dat op 18 april 2016 National Grid en Energienet.dk het project als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening bij de Minister van Economische Zaken hebben gemeld;

Dat is gebleken dat de melding van het project geen aanvullende informatie behoeft en de melding kan worden bevestigd, mede namens de andere betrokken autoriteiten;

Dat na deze bevestiging tot de volgende stap in het vergunningverleningsproces als bedoeld in artikel 10, vierde lid, onder a, van de Verordening kan worden overgegaan, te weten op voorstel van Energienet.dk en National Grid het omschrijven van de inhoud en het detailniveau van de informatie die als onderdeel van het aanvraagdossier moet worden ingediend. Hierbij dienen National Grid en Energienet.dk in elk geval bijzondere aandacht te besteden aan het volgende:

  • Op pagina iii van ‘Bijlagen per lidstaat Nederland’ van de melding van 18 april 2016 is vermeld: ‘De kabel route corridor doorkruist de Nederlandse EEZ, daarbij worden geen nationaal beschermde gebieden beïnvloed en blijft de route meer dan 1,7 kilometer verwijderd van internationaal beschermde gebieden’. Pas als National Grid en Energienet.dk middels een Voortoets een nader onderzoek hebben uitgevoerd, dan wel hebben laten uitvoeren kan beoordeeld worden of deze conclusie van National Grid en Energienet.dk juist is.

  • Ten aanzien van de doorsnijding van de Centrale Oestergronden zullen National Grid en Energienet.dk een beoordeling (laten) uitvoeren op grond van de Kader Richtlijn Marien.

Gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening,

Besluit:

Artikel 1

De melding van het project VIKING Link op 18 april 2016 wordt, mede namens de andere bevoegde gezagen, bevestigd als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan NATIONAL GRID VIKING LINK LTD en ENERGINET.DK.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 27 juni 2016

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.M.C. Smallenbroek Directeur Energie en Omgeving

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Naar boven