Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlbrandswaardStaatscourant 2016, 33925Ruimtelijke plannenWP Bevershoek te Smitshoek (Rhoon)

Logo Albrandswaard

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het vaststellingsbesluit van het  wijzigingsbestemmingsplan “Bevershoek te Smitshoek’ (Rhoon), bestaande uit de planverbeelding, plantoelichting en planregels en Beeldkwaliteitsplan. Ten opzichte van het ontwerp is het plan aangepast: de toelichting op de aspecten geluid, bodem en externe veiligheid; de planverbeelding; voor 4 bouwvlakken zijn de nok9m en goothoogte3m aangepast. Het wijzigingsplan maakt de bouw van 5 woningen mogelijk, waar voorheen een bedrijfsbestemming lag. De woningen waren reeds voorzien in bestemmingsplan Portland. Het plan gaat uit van directe bestemmingen.

Plan

Bouw van maximaal 5 woningen.

Inzage

Gemeentehuis: van vrijdag 8 juli 2016 tot en met donderdag 18 augustus 2016. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actuele info > bekendmakingen > bestemmingsplannen > wijzigingsplan ‘Bevershoek te Smitshoek’ en Beeldkwaliteitplan: Lage weg – Bakkersdijk 5 woningen/ Bevershoek;

www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.Bevershoek-VST1.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening,  aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

 

Poortugaal, 28 juni 2016