Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2016, 33822Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit , instellen gehandicaptenparkeerplaats met tijdsvenster, gezondheidscentrum Doorslag, Kauwenhof 2, Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Gelet op:

 • -

  artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 18, lid 1, onder d, van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van het verkeersteken E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 85 van het RVV 1990 waarin verwoord is dat een parkeerverbod niet van toepassing is op bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • -

  artikel 15 van het BABW waarin verwoord is dat er dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de WVW 1994 gestelde voorschriften;

 • -

  artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps;

Overwegende dat:

 • -

  ingevolge van de ´´Mandaatregeling gemeente Nieuwegein´´ het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het Openbaar Domein;

 • -

  op grond van artikel 2 van de WVW 1994 de bevoegdheid bestaat om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, dan wel te vergroten, voor mindervalide weggebruikers die de beschikking hebben over een gehandicaptenparkeerkaart;

 • -

  aan het Kauwenhof een gezondheidscentrum is gevestigd;

 • -

  mindervaliden soms een beperkte afstand kunnen of mogen afleggen;

 • -

  het wenselijk is dat mindervalide bezoekers die de beschikking hebben over een gehandicaptenparkeerkaart, in de directe nabijheid van het gezondheidscentrum kunnen parkeren;

 • -

  op bedoelde locatie vaak ook bezoekers van het naastgelegen winkelcentrum parkeren;

 • -

  de bereikbaarheid van het gezondheidscentrum hierdoor afneemt;

 • -

  aan de kant van het gezondheidscentrum een parkeerverbod van kracht is;

 • -

  mindervaliden, in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, op een plek waar een parkeerverbod van kracht is mogen parkeren;

 • -

  de geloofwaardigheid van het parkeerverbod voor het gezondheidscentrum afneemt, als minder validen juist daar gaan parkeren;

 • -

  dit het nut, de wenselijkheid en soms ook de noodzaak van een speciale algemene gehandicaptenparkeerplaats op bedoelde locatie aangeeft;

 • -

  de belangen van de mindervalide bezoekers om op bedoelde parkeerplaats te parkeren, zwaarder wegen dan die van de overige gebruikers;

 • -

  bedoelde algemene gehandicaptenparkeerplaats primair gericht is op bezoekers van het gezondheidscentrum;

 • -

  de parkeerdruk in de omgeving relatief hoog is;

 • -

  dit het wenselijk maakt om deze parkeerplaats buiten de openingstijden van het gezondheidscentrum beschikbaar te stellen voor overige automobilisten;

 • -

  het in het belang van de vrijheid en veiligheid van het verkeer op de weg gewenst is om onderstaande verkeersmaatregel te treffen;

 • -

  het bedoelde weggedeelte gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Nieuwegein en in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;

 • -

  de verkeersspecialist namens de politiekorpschef positief heeft geadviseerd op onderstaande verkeersmaatregel;

Besluit:

 • 1.

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen ter hoogte van de ingang van het gezondheidscentrum, Kauwenhof 12, door het plaatsen van bord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de tekst: ´ma t/m vr, 7:30 – 17:30h´;

 • 2.

  Het verkeersbord te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met nummer IBGRY-Do-IPP-00026;

Bekendmaking

Een kennisgeving van dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

R echt smiddelenclausule

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de verzenddatum van dit besluit/de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 7 juni 2016.

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

mevrouw R. Pol

hoofd Openbaar Domein