Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Teerlingstraat 25 e.o. , Etten-Leur

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 lid1 sub a. Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ter hoogte van de Teerlingstraat 25 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft de toevoeging van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch- permanente teeltondersteunende voorzieningen’ om de bouw van aardbeienstellingen mogelijk te maken en de toevoeging van elementen uit het landschappelijke plan met een ‘Groen-Houtsingel’ bestemming.

Het wijzigingsbesluit inclusief het vastgestelde wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0096WPTEERLING25EO-3001) liggen gedurende de periode van donderdag 30 juni 2016 tot en met donderdag 11 augustus 2016 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Teerlingstraat 25 e.o. of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzagelegging kan tegen dit wijzigingsbesluit beroep worde ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpwijzigingsbesluit alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 29 juni 2016

Naar boven