Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2016, 33638Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Reigerskant, Esch”

Logo Haaren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van donderdag 30 juni 2016 gedurende zes weken (t/m woensdag 10 augustus 2016) het ontwerpbestemmingsplan “Reigerskant, Esch” ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de realisering van een nieuw woongebied in Esch met circa 65-75 woningen. Dit plan is nodig om voor de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen in deze kern voor de diverse doelgroepen.

Het plangebied ligt ten oosten van de kern Esch. Het gebied wordt begrensd aan de westzijde door de percelen aan de Dorpsstraat 20 t/m 44, aan de zuidzijde door Het Nieuwland en aan de noordzijde door de percelen Runsdijk 2 t/m 6. Het gebied wordt ontsloten via Het Nieuwland, Willibrordusweg en Runsdijk

Alle op dit ontwerpbestemmingsplan betrekking hebbende stukken zijn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Haaren in te zien bij de balie van afdeling Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar (0411- 62 72 82). Het plan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op onze website www.haaren.nl. Op onze website komt u bij de betreffende bestanden via ‘wonen en omgeving’, vervolgens klikt u op ‘woningbouwplannen’ en onder het kopje ‘Grote projecten’ kunt u naar de link “Reigerskant”.

Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u het plan vinden via het planidentificatienummer.

Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP16ESCReigerskant-ON01.

Indienen zienswijzen

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via telefoonnummer (0411) – 62 72 82. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Gelijktijdig met dit ontwerpbestemmingsplan ligt ook de ontwerpbeschikking ‘Hogere grenswaarden geluid Reigerskant, Esch’ ter inzage.