Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 33415Ruimtelijke plannenVOORONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN

Logo Alphen-Chaam

Correctieve Herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010, wijziging Wildertstraat 7

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij voornemens zijn op grond van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 23.5.1 van het bestemmingsplan Correctieve Herziening Buitengebied Alphen-Chaam 2010, dit bestemmingsplan te wijzigen ten aanzien van het perceel aan Wildertstraat 7 te Chaam. De planherziening, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.wpWildertstraat7-VO01 met de bijbehorende bestanden, heeft ten doel om aan de bestemming Wonen de aanduiding maximum aantal wooneenheden toe te voegen ten behoeve van de splitsing van de woning in twee woningen.

 

Het voorontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van dinsdag 28 juni 2016 tot en met maandag 8 augustus 2016 voor eenieder ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening. Voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, mevrouw I. de Roij, tel.: 088-38 21 091.