Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2016, 33413VerkeersbesluitenPermanente verkeersmaatregel totaallastbeperking Brug Hulsen Nederweert

Logo Nederweert

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat uit inspecties, uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, is gebleken dat de brug over het Voedingskanaal aan de weg Hulsen technisch in slechte staat is;

 

dat uit de inspectie van 2014 is gebleken dat de draaglast dient te worden beperkt tot een maximale totaallast van 30 ton en een maximale aslast van 5 ton;

 

dat bij besluit van burgemeester en wethouders van 27 januari 2015 is besloten tot het beperken van de aslast / het voertuiggewicht door het plaatsen van borden C 21 (max. voertuiggewicht 30 ton) en borden C20 (max. aslast 5 ton);

 

dat in opdracht van Rijkswaterstaat op 14 november 2015 een aanvullende inspectie is uitgevoerd en dat uit deze inspectie is gebleken dat de schadebeelden beduidend ernstiger zijn dan geconstateerd bij de inspectie op 14 november 2014;

 

dat de schadebeelden duiden op een (mogelijke) afname van de constructieve veiligheid van de hoofddraagconstructie die een gevaar kunnen opleveren voor de gebruikers van het object;

 

dat Rijkswaterstaat de Gemeente Nederweert, als wegbeheerder van de weg op de brug, verzoekt vanwege de afname van de constructieve veiligheid tot verdergaande beperking van de verkeerslast;

 

dat het hierbij gaat om het (tijdelijk) afsluiten van de weg op de brug voor zwaar verkeer, een totaallastbeperking van 3,5 ton;

 

dat de toestand van de brug dusdanig slecht is dat rijbreedtebeperking tot 2 meter noodzakelijk is en dat daartoe fysieke maatregelen nodig zijn om er zeker van te zijn dat uitsluitend personenverkeer de brug kan passeren;

 

dat de Politie Limburg-Noord, district Weert, basiseenheid Weert-Nederweert om advies wordt verzocht voor de hieronder genoemde verkeersmaatregel;

 

dat geen uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolg omdat de veiligheid van weggebruikers in het geding is;

 

gelet op artikel 15 lid 1, artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994; gelet op artikel 12 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

 

BESLUIT EN

 

  • 1.

    tot een totaallastbeperking van 3,5 ton door het plaatsen van borden C 21 (Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven) uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan beide zijden van de brug over het Voedingskanaal (Hulsen) in Nederweert;

  • 2.

    de totaallastbeperking van 3,5 ton aan te kondigen aan de weg Hulsen bij de aansluiting aan de weg Eind met een onderbord met de tekst “na 800 meter” en op de weg Hulsen bij de aansluiting aan de weg Den Akker met een onderbord met de tekst “na 100 meter”;

  • 3.

    een fysieke rijbreedtebeperking tot maximaal 2 meter aan te brengen.

 

Deze borden worden geplaatst zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening door de Gemeente Nederweert.

 

Nederweert, 14 juni 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens dezen,

De secretaris, drs. J.C.T. Bakens

De burgemeester, H.F.M. Evers

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

[U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 juni tot en met 4 augustus 2016 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Roermond. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor meer informatie mag u bellen met de heer W. Bijlmakers van de afdeling Dienstverlening, team Samenleving.

Openbare bekendmaking besluit: 23 juni 2016