Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2016, 33284Overig

Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 21 juni 2016, nr. IenM/BSK-2016/127540, inzake de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/882

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

deelt, overeenkomstig aanwijzing 339 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, mee dat Richtlijn (EU) 2016/882 van de Commissie van 1 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de taalvereisten (PbEU 2016, L 146) is geïmplementeerd door middel van bestaande wetgeving. Deze wijziging gaat gelden met ingang van 1 juli 2016.

Met deze bekendmaking wordt uitvoering gegeven aan de verplichting van artikel 3, eerste lid, van richtlijn (EU) 2016/882 om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen uiterlijk 1 juli 2016 in werking te laten treden.

Deze mededeling zal aan de Europese Commissie worden gestuurd, waarmee uitvoering wordt gegeven aan artikel 3, tweede lid, van richtlijn (EU) 2016/882.

Onderstaande transponeringstabel geeft aan op welke wijze de betreffende richtlijn is geïmplementeerd.

Bepalingen in richtlijn

Bepalingen in nationale regeling

Toelichting

Artikel 1

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011

Vaststelling nieuw punt 8 van bijlage VI bij richtlijn 2007/59/EG. Door het instrument van dynamische verwijzing in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van Besluit spoorwegpersoneel 2011 wordt in omzetting voorzien.

Artikel 2

Behoeft geen implementatie

Betreft buitentwijfelstelling dat eerder afgegeven vergunningen geldig blijven.

Artikel 3, eerste lid

-Eerste en tweede alinea

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011

Opdracht om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tijdig in werking te laten treden om aan de betreffende richtlijn (EU) 2016/882 te voldoen. Door het instrument van dynamische verwijzing in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de nationale regeling wordt in omzetting voorzien.

Het nieuwe punt 8 van bijlage VI bij richtlijn 2007/59/EG wordt vanaf 1 juli 2016 toegepast.

Artikel 3, eerste lid

-Derde alinea

Artikel 6, onderdeel a, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 en deze Mededeling

Opdracht om bij de vaststelling van de hiervoor bedoelde bepalingen of bij de bekendmaking ervan te verwijzen naar de betreffende richtlijn (EU) 2016/882. Dit is geschied bij bekendmaking in de Staatscourant van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 en deze Mededeling.

Artikel 3, tweede lid

Behoeft geen implementatie

Opdracht aan lidstaat om de belangrijkste bepalingen die zijn vastgesteld op grond van de betreffende richtlijn (EU) 2016/882 mee te delen. Dit geschiedt door toezending van deze Mededeling aan de Commissie.

Artikel 4

Behoeft geen implementatie

Inwerkingtredingbepaling.

Artikel 5

Behoeft geen implementatie

De richtlijn is tot de lidstaten gericht.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE HOOFDDIRECTEUR BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN, H. Dekker