Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bureau Financieel ToezichtStaatscourant 2016, 33201Interne regelingen

Besluit van het hoofd van de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders van het Bureau Financieel Toezicht van 6 juni 2016 tot het verlenen van een ondermandaat en volmacht aan de daartoe aangewezen medewerkers van de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders (Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders)

Het hoofd van de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders (N/G) van het Bureau Financieel Toezicht,

Gelet op het Mandaatbesluit Bureau Financieel Toezicht van 6 juni 2016;

Gelet op het Besluit ondermandaat hoofden BFT;

Gelet op het Organisatiebesluit BFT;

Gelet op afdeling 10.1.1. Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikelen 110 en 111a, eerste lid en 111b van de Wet op het notarisambt;

Gelet op artikel 30 Gerechtsdeurwaarderswet;

Gelet op artikel 24 en 31 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op artikel 5 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op artikel 1 Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op de verleende goedkeuring van de voorzitter van het bestuur inzake dit ondermandaatbesluit d.d. 6 juni 2016;

Besluit:

Artikel 1. Ondermandaat aan de toezichthouder afdeling N/G

  • 1. Het hoofd van de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders (N/G) mandateert, onverminderd het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de bevoegdheid om het BFT mede in en buiten rechte te vertegenwoordigen aan de toezichthouder van de afdeling N/G.

  • 2. Dit mandaat strekt zich uit tot het mede vertegenwoordigen in tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en civiele zaken bij de Kamers voor het Notariaat, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, bij de Accountantskamer, de Kantonrechter, de Rechtbank, het Gerechtshof, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad van State en de Hoge Raad.

Artikel 2. Slotbepalingen

  • 1. Dit besluit wordt aangehaald als : Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders

  • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

  • 3. Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Bureau Financieel Toezicht, de voorzitter van het bestuur, voor deze, M.J.V. Freijssen hoofd afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders

TOELICHTING

In de praktijk wordt het BFT bij zaken in en buiten rechte vertegenwoordigd door een medewerker van de afdeling Juridische Zaken/Handhaving. In een aantal zaken worden de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken/Handhaving in rechte bijgestaan door toezichthouders van de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders of door toezichthouders van de afdeling WWFT. In dit mandaat wordt de bevoegdheid om het BFT mede te vertegenwoordigen voor toezichthouders, werkzaam bij de afdeling N/G, geregeld.