Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2016, 33179Ruimtelijke plannenVASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN‘Buitengebied 2010, Waltersbos - Hertraksestraat’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Waltersbos - Hertraksestraat’ heeft vastgesteld op 18 april 2016. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Met dit bestemmingsplan wordt geregeld dat het agrarisch bouwvlak van het agrarisch bedrijf aan Waltersbos 1 te Sint Agatha wordt vergroot. Daarnaast biedt dit bestemmingsplan het planologisch kader op basis waarvan twee nieuwe woningen kunnen worden gebouwd aan de Hertraksestraat te Sint Agatha. Tevens wordt een aantal in de omgeving van Hertraksestraat aan te leggen landschapselementen als natuur bestemd.

Naar aanleiding van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan is het plan gewijzigd. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het besluit tot vaststelling. De meest ingrijpende wijzigingen zijn:

  • Borging van de landschappelijke inpassing

  • Beperking van de situeringsmogelijkheden van de bedrijfswoning aan Waltersbos 1 binnen het agrarisch bouwvlak.

Het bestemmingsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 29 juni 2016 tot en met dinsdag 9 augustus 2016. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder NL.IMRO.1684.BPWalterHertrak-VA01.

Gedurende de voornoemde (beroeps)termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Cuijk, 28 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Cuijk