MEDEDELING

Logo Drenthe

Onderwerp: Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Radio Controlled Modelvliegclub Assen (RCM-Assen)

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 17 november 2015 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Radio Controlled Modelvliegclub Assen, gelegen aan de Vriezerhoek 1 te Ubbena. De aanvraag betreft het gedeeltelijk gebruiken van de voormalige vuilstortplaats aan de Vriezerhoek 1 te Ubbena voor het vliegen met gemotoriseerde modelvliegtuigen in de open lucht.

Het besluit is wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep

Tegen dit besluit kon binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Er is inmiddels ook een beroepschrift ingediend.

De beroepstermijn is in beginsel verstreken, maar abusievelijk is geen mededeling in de Staatscourant geplaatst. Hier is nu alsnog in voorzien. Op grond van jurisprudentie geldt dat mag worden aangenomen dat alleen beroepen die binnen twee weken na het doen van deze mededeling worden ingediend in behandeling kunnen worden genomen.

Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Terinzagelegging - in lichtingen

Het besluit is op 18 november bekend gemaakt aan de aanvrager en de bijbehorende stukken hebben vanaf 19 november 2015 tot en met 30 december 2015 ter inzage gelegen bij de gemeente Assen, de gemeente Tynaarlo en bij de provincie Drenthe. Voor het inzien van het besluit en de stukken in dit stadium van de procedure en voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

Naar boven