Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2016, 32671Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Coornhertstraat 2016

Logo Heemskerk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Coornhertstraat 2016’ met nummer NL.IMRO.0396.BPcoornhert2016-OW01 met ingang van 22 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis en raadpleegbaar is op www.heemskerk.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de bouw van 19 grondgebonden woningen, verdeeld over drie woonblokken aan de Coornhertstraat. Deze woningen vervangen de inmiddels gesloopte woningen op die locatie.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U kunt uw zienswijze richten aan de raad, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251.

Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Hogere waarde n Wet geluidhinder Bestemmingsplan Coornhertstraat te Heemskerk

Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Coornhertstraat, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai.

De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 22 juni 2016 gedurende zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan Coornhertstraat 2016, ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ te Heemskerken bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Coornhertstraat 2016”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.