Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2016, 32567Ruimtelijke plannenVASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN‘BUITENGEBIED 2010, SNELFIETSROUTE CUIJK – MOOK’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk – Mook’ heeft vastgesteld op 6 juni 2016. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het doel van het bestemmingsplan is het (planologisch) mogelijk maken van de snelfietsroute en -brug op het grondgebied van de gemeente Cuijk. Hiervoor is alleen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ noodzakelijk. Dit betreft het gedeelte van het tracé waar binnen de geldende bestemming geen snelfietsroute c.q. verkeersbestemming is toegestaan. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Mook en Middelaar en aan de zuidzijde door de Galberg (5431 KZ en 5433 KA, KC en KH).

Het overige gedeelte van de snelfietsroute op het grondgebied van de gemeente Cuijk tussen het station Cuijk en de Galberg te Cuijk kan geheel in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen worden gerealiseerd.

Naar aanleiding van een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en ambtelijke wijzigingen is het plan op een viertal punten gewijzigd. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het besluit tot vaststelling en de bijbehorende ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen in het kader van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2020, Snelfietsroute Cuijk – Mook’. De wijzigingen betreffen in hoofdlijnen:

 • 1.

  het toevoegen van de term ‘elektrische fiets’, alsmede gelijkwaardige vervoersmiddelen, aan het in artikel 1.45 van de planregels opgenomen begrip ‘langzaam verkeer’;

 • 2.

  het in paragraaf 3.3.2 van de plantoelichting vermelden van het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 12 april 2016 genomen besluit over een kleinschalige ingreep in en de herbegrenzing van de Ecologische hoofdstructuur, ter plaatse van het aan het Ganzenbosje grenzende perceelsgedeelte;

 • 3.

  het aanvullen van de in paragraaf 4.1.13 van de plantoelichting opgenomen verantwoording van de financiële uitvoerbaarheid;

 • 4.

  het wijzigen van paragraaf 5.4 van de plantoelichting inzake de dubbelbestemming (Waterstaat – Waterkering).

Het bestemmingsplan, vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 22 juni 2016 tot en met dinsdag 2 augustus 2016. Een uitgeprint exemplaar van de stukken kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.18BPsnelfietsroute-VA01.

Gedurende de voornoemde (beroeps)termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

 • diegene die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt op 3 augustus 2016 in werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.