Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 2016, nr. 2016-0000124020, tot vaststelling van de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, 9, vierde lid, 10, eerste lid, 14, eerste lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Artikel 2

  • 1. De werkplek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet is het adres van de werkplek waar de gedetacheerde werknemer, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet zijn werkzaamheden tijdens de periode van detachering verricht.

  • 2. Indien de dienstverrichter geen werkplek als bedoeld in het vorige lid kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering bouwwerkzaamheden zonder bekend adres betreffen, wordt onder werkplek als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, de bouwplaats verstaan.

  • 3. Indien de dienstverrichter geen werkplek als bedoeld in de vorige leden kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, transportwerkzaamheden betreffen, wordt onder werkplek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, de operationele basis in Nederland of het voertuig waarmee de werkzaamheden worden verricht verstaan.

  • 4. Indien de dienstverrichter geen werkplek als bedoeld in de vorige leden kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering verspreid zijn over een gemeente of regio, wordt onder werkplek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, verstaan het adres van de dienstontvanger in de gemeente of regio in Nederland bij wie de werkzaamheden worden verricht.

  • 5. Indien de dienstverrichter geen werkplek als bedoeld in de vorige leden kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering verspreid zijn over een gemeente of regio en worden verricht voor verschillende dienstontvangers, wordt onder werkplek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, verstaan het adres van de contactpersoon in Nederland, bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 3

De Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

B

Aan artikel 1.2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. De ambtenaren, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, worden aangewezen als de ambtenaren, bedoeld in artikel 4 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de administratieve samenwerking, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

De Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012 wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. artikel 14, eerste lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

B

Na artikel 2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 2a

  • 1. Het Hoofd van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning, en de door het Hoofd aangewezen, onder hem ressorterende plaatsvervangers, genoemd in artikel 1, worden aangewezen als de ambtenaren, bedoeld in artikel 4 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, voor zover het betreft de verwerking van gegevens met het oog op de wederzijdse bijstand bij de handhaving, bedoeld in artikel 10 van die wet.

  • 2. Het Hoofd van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning, en de door het Hoofd aangewezen, onder hem ressorterende plaatsvervangers, genoemd in artikel 1, zijn bevoegd voor de wederzijdse bijstand, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en verplicht tot het doen van invorderingen en kennisgevingen op grond van het tweede lid van dat artikel.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 juni 2016. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 17 juni 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

In deze regeling wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Artikel 1

In artikel 1 wordt geregeld dat in deze regeling onder wet: de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie moet worden verstaan.

Aanwijzing werkplek (artikel 2)

In artikel 9, eerste lid, van de wet wordt verwezen naar de werkplek, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel f, van de wet. Dit onderdeel is echter nog niet in werking getreden. Op grond van het vierde lid van artikel 9 van de wet kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld tot de plaats waar deze bescheiden beschikwaar worden gesteld. Dit wordt nader geregeld in artikel 2 van deze regeling.

Allereerst wordt onder de werkplek het adres van de werkplek verstaan waar de gedetacheerde werknemer zijn werkzaamheden verricht. Indien deze werkplek omvangrijk is en geen bekend adres kent doordat het bouwwerkzaamheden op een groot terrein betreft, zoals bij het aanleggen van een snelweg, zal onder de werkplek de bouwplaats (zoals de hele aan te leggen snelweg) verstaan worden. De dienstverrichter kan dan namelijk geen adres opgeven. Het hele werkgebied is dan de werkplek.

Indien de werkzaamheden transportwerkzaamheden betreffen en dus niet aan de hand van bovenstaande leden de werkplek kan worden vastgesteld, wordt onder werkplek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, de operationele basis of het voertuig waarmee de werkzaamheden worden verricht verstaan. De handhavingsrichtlijn wijst hier ook expliciet naar in artikel 9, eerste lid, onderdeel b.1 Indien er sprake is van een regio waarin werkzaamheden worden verricht, zoals een installatiebedrijf dat op verschillende plekken in een gemeente of regio werkzaamheden verricht, en de dienstverrichter dus niet aan de vorige leden kan voldoen, zal onder de werkplek het adres van de dienstontvanger in de gemeente of regio waar de werkzaamheden worden verricht verstaan worden. Als de gedetacheerde werknemer zowel op meerdere plekken in een regio zijn werkzaamheden verricht, als voor meerdere dienstontvangers werkt, en hierdoor niet aan de vorige leden voldaan kan worden, wordt onder werkplek verstaan het adres van de contactpersoon in Nederland, bedoeld in artikel 7 van de wet. Bovenstaande laat onverlet dat de dienstverrichter ook aan de verplichting kan voldoen om de bescheiden op de werkplek beschikbaar te hebben als hij ervoor zorgdraagt dat de gedetacheerde werknemer de bescheiden met zich meedraagt tijdens de periode van detachering. Zo zijn de bescheiden altijd aanwezig op de plaats waar de gedetacheerde werknemer werkt.

Zoals in artikel 9 van de wet is geregeld, dient de dienstverrichter de beschreven bescheiden beschikbaar te houden op de werkplek. Dit kan zowel schriftelijk als elektronisch gebeuren. Hierdoor blijven de administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt.

Aanwijzing door Onze Minister aangewezen ambtenaren (artikelen 3 en 4)

Via deze regeling worden de ambtenaren aangewezen die door onze Minister aangewezen dienen te worden op grond van de wet.

Ten eerste worden de ambtenaren van de Inspectie SZW belast met het houden van toezicht op de naleving van de wet.

Ten tweede wordt het Hoofd en de plaatsvervangers van afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de Inspectie SZW aangewezen als boeteoplegger, op grond van artikel 14, eerste lid, van de wet.

Ten derde worden de ambtenaren van de Inspectie SZW aangewezen als de de ambtenaren, bedoeld in artikel 4 van de wet, die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van gegevens ten behoeve van de administratieve samenwerking op grond van de Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (PbEG 2014, L 159/11) (de ‘IMI-Verordening’). Op grond van artikel 4 van de wet kunnen zij gegevens verwerken.

Ten vierde worden het Hoofd en de plaatsvervangers van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de Inspectie SZW aangewezen als de ambtenaren, bedoeld in artikel 4 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, voor zover het betreft de verwerking van gegevens met het oog op de wederzijdse bijstand bij de handhaving, bedoeld in hoofdstuk IV, van die wet. Op grond van artikel 4 zijn zij bevoegd voor gegevensverwerking ten aanzien van wederzijdse bijstand in het Informatiesysteem interne markt.

Ten vijfde worden het Hoofd en de plaatsvervangers van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de Inspectie SZW aangewezen als de bevoegde ambtenaren voor de wederzijdse bijstand, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet en tot het doen van invorderingen van opgelegde onherroepelijke sancties of boetes en tot het doen van kennisgevingen van de beslissing tot oplegging van administratieve sancties of boetes op grond van dat artikel van de wet.

Citeertitel (artikel 5)

In artikel 5 van deze regeling wordt de citeertitel gedefinieerd. Bij de bepaling van de citeertitel is aangesloten bij de citeertitel van de wet (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie).

Inwerkingtreding (artikel 6)

Deze regeling treedt gelijktijdig met de wet in werking, te weten 18 juni 2016. Indien de plaatsing in de Staatscourant na 17 juni 2016 plaatsvindt, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informa-tiesysteem interne markt (PbEU 2014, L159/11).

Naar boven