Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 32224Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststellen hogere waarden Wibautstraat 130

Logo Amsterdam

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 16 juni 2016 het ontwerpbestemmingsplan Wibautstraat 130 en het ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere waarden vrijgegeven voor terinzagelegging. Het plangebied ligt op de noordelijke hoek van de Grensstraat met de Wibautstraat. Momenteel is daar geen bebouwing aanwezig.

 

Ontwerp bestemming splan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wibautstraat 130’ is ontwikkelingsgericht en maakt de realisatie van een pand van zes verdiepingen mogelijk. Het pand krijgt een brede bestemming. Op alle lagen zijn creatieve functies, zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening en/of woningen toegestaan. In de eerste twee bouwlagen is detailhandel en horeca (categorie 1 en 4) mogelijk met een maximaal oppervlakte van 230 m2 bvo. De locatie ligt in de direct nabijheid van OV-voorzieningen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Wibautstraat 130 en het ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere waarden liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 21 juni 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de Afsprakenbalie van Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. Deze is geopend op maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere waarden, met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.M1513BPSTD-OW01).

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere waarden naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad en schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders. Beide zienswijzen kunnen verstuurd worden aan de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. team Oost/Zuidoost, mw. B. de Jonge. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Oost/Zuidoost, mw. B. de Jonge, telefoonnummer 14 020.

 

Amsterdam, 20 juni 2016

burgemeester en wethouders

 

mr. A.H.P. van Gils mr. E.E. van der Laan

secretaris burgemeester