Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 14 juni 2016, nr. 2016-0000337626, houdende wijziging van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector en de Regeling fonds energiebesparing huursector en intrekking van de (correctie regelingen)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Kaderwet overige BZK-subsidies en artikel 11, derde lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel e, wordt ‘is aangevraagd’ vervangen door: is verleend.

2. In het tweede lid, onderdeel o, wordt ‘achttien maanden’ vervangen door: vierentwintig maanden.

B

In artikel 9, zesde lid, onderdeel c, wordt na ‘energie-index’ ingevoegd: van ten hoogste 0,40 is genoemd en een energie-index.

ARTIKEL II

De Regeling fonds energiebesparing huursector wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Voor de toepassing van het eerste lid tellen woningen die in de vierentwintig maanden voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag niet gedurende ten minste drie maanden als woning zijn verhuurd niet mee.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘wordt aangevraagd’ vervangen door: is verleend.

2. In het vierde lid, onderdeel d, wordt ‘achttien maanden’ vervangen door: vierentwintig maanden.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

TOELICHTING

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en de Regeling fonds energiebesparing huursector (FEH) worden met ingang van 1 juli 2016 gewijzigd bij regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 mei 2016, nr. 2016-0000298302 houdende wijziging van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector en de Regeling fonds energiebesparing huursector (versoepeling eisen en verhoging bedragen STEP) (Stct. 2016, nr. 27473). Deze wijzigingsregeling heeft enkele omissies, die bij de onderhavige regeling worden hersteld.

Artikel I, onderdeel A, eerste lid

De voorwaarde dat voor een woning slechts eenmaal subsidie op grond van de STEP kan worden aangevraagd, is bij de hiervoor genoemde wijzigingsregeling vervangen door de regel dat voor een woning slechts eenmaal subsidie wordt verleend. In verband hiermee is thans ook artikel 5, tweede lid, onderdeel e, aangepast.

Artikel I, onderdeel A, tweede lid en artikel II

De STEP en de FEH zijn bedoeld voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen. Bij de hiervoor genoemde regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 mei 2016 is verduidelijkt dat geen subsidie wordt verstrekt, indien een woning in de twee jaar voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag niet gedurende ten minste drie maanden als woning is verhuurd. Hiertoe zijn artikel 2 van de STEP en artikel 2 van de FEH aangepast. Abusievelijk was deze wijziging niet doorgevoerd in artikel 5, tweede lid, onderdeel o, van de STEP en in de artikelen 3 en 7, vierde lid, onderdeel d, van de FEH. Dit is alsnog gedaan in artikel I, onderdeel A, tweede lid, en artikel II van de onderhavige regeling.

In de toelichting op de hiervoor genoemde wijzigingsregeling van 25 mei 2016 staat ten aanzien van artikel I, onderdeel A (artikel 2 van de STEP), vermeld dat voor reeds langer bestaande huurwoningen geldt dat, alvorens de subsidieaanvraag wordt ingediend, die woningen in aanloop naar de renovatie ten hoogste een jaar leeg mogen hebben gestaan. Uit de extra eis dat een woning in de twee jaar voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag ten minste drie maanden als woning is verhuurd, volgt evenwel dat een woning 21 maanden mag hebben leeggestaan.

Artikel I, onderdeel B

In artikel 9, zesde lid, onderdeel c, van de STEP was een zinsnede weggevallen. Dit is hersteld in artikel I, onderdeel B.

Artikel II, onderdeel B

De wijziging van de artikelen 3 en 7, vierde lid, van de FEH komen (inhoudelijk) overeen met de wijziging van de artikelen 2 en 5 van de STEP; de wijziging van artikel 7, derde lid, van de FEH komt overeen met de wijziging van artikel 4, derde lid, van de STEP.

Artikel III

De onderhavige regeling treedt in werking op 1 juli 2016, zijnde de datum van inwerkingtreding van hiervoor genoemde wijzigingsregeling van 25 mei 2016.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven