Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2016, 31813VerkeersbesluitenLelystad, verkeersbesluit: Aanduiding van een verplicht fietspad langs de Pascallaan en het

Logo Lelystad

regelen van de voorrang waardoor het verkeer op de Pascallaan en het fietspad voorrang heeft op het kruisende verkeer.

Registratienummer: 161818304

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

Overwegingen:

 • 1.

  Vanuit het project revitalisering Larserpoort is door ondernemers, medewerkers en bezoekers van Larserpoort de wens geuit voor een vrij liggend fietspad langs de Pascallaan tot aan afslag richting nummer 96;

 • 2.

  om de verkeersveiligheid zowel op de Pascallaan als op het fietspad te optimaliseren, waarbij de Pascallaan de gebiedsontsluitingsweg is (met aanliggend fietspad) en de te kruisen zijwegen erftoegangswegen zijn, wordt de voorrang geregeld, waarbij het verkeer op de Pascallaan en de fietsers op het fietspad voorrang krijgen van het kruisende verkeer;

 • 3.

  om de doorstroming te verbeteren is linksafslaan vanaf de Pascallaan richting de Larserpoortweg niet meer mogelijk, in verband hiermee wordt ter hoogte van de inrit richting Rijkswaterstaat een verplichte rijrichting ingesteld;

 • 4.

  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

 • 5.

  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

Het bedrijventerrein Larserpoort heeft een revitaliserings traject doorlopen waarbij het doel was om Larserpoort een hoogwaardige kwaliteits uitstraling te geven. Tijdens het proces in de initiatieffase is ingestoken op co-creatie om samen met de ondernemers, medewerkers en bezoekers van het bedrijventerrein een programma van eisen en wensen te formuleren. De meest gehoorde wens was een vrij liggend fietspad. De fietsers ervaren het fietsen op de Pascallaan als onveilig omdat met name deze weg door vrachtverkeer wordt gebruikt. Met de aanleg van het vrij liggende fietspad en de aanduiding daarvan tot verplicht fietspad wordt de verkeersveiligheid voor de fietsers nadrukkelijk verbeterd. Om de verkeersveiligheid op de Pascallaan te optimaliseren is het wenselijk het verkeer kruisend met de Pascallaan en het aanliggende "nieuwe" fietspad voorrang verleent aan de bestuurders op de Pascallaan en het fietspad.

Belangenafweging

De in dit verkeersbesluit opgenomen maatregelen dienen in het bijzonder de belangen van de fietser.

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 161819672

Besluit

 • 1.

  door plaatsing van borden volgens model G11 (verplicht fietspad) en G12 (einde verplicht fietspad) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het nieuwe fietspad langs de Pascallaan, vanaf de Larserweg tot aan afslag Pascallaan 69, aan te duiden als verplicht fietspad.

 • 2.

  Door het plaatsen van borden B3, B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV 1990, langs de rijbaan van de Pascallaan (voorrangskruising, voorrangskruising zijweg links en voorrangskruising zijweg rechts) te bepalen dat verkeer wat vanaf de kruisende wegen de Pascallaan nadert het verkeer wat over Pascallaan en het verplichte fietspad rijdt voorrang moet verlenen;

 • 3.

  door plaatsing van borden B6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de zijwegen en fietspaden van de Pascallaan te bepalen dat het verkeer rijdend op het fietspad en de Pascallaan voorrang krijgt van bestuurders op de kruisende weg;

 • 4.

  door plaatsing van bord D2r (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de midden geleider in de rijbaan van de Pascallaan de verplichte rijrichting aan te geven;

 • 5.

  door plaatsing van het bord D5r (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven)van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, kort voor de kruising met de Pascallaan, wordt de verplichte rijrichting voor verkeer komend vanaf de Larserpoortweg naar de Pascallaan aangegeven.

 • 6.

  door plaatsing van bord D6 (gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, aan de rechterzijde van de Pascallaan, kort voor de inrit naar Rijkswaterstaat te bepalen dat verkeer gewezen wordt dat linksaf slaan en keren niet mag

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Lelystad, 16 juni 2016

Datum van publicatie: 22 juni 2016

Het college van de gemeente Lelystad,

Namens deze

A.Maris

Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte

Openbaarmaking en ter visie legging

Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 23 juni 2016 tot 5 augustus 2016 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, editie 22 juni 2016, verspreidingsgebied Lelystad.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met uw contactpersoon als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door. De naam van de contactpersoon vindt u op de eerste pagina van het bestreden besluit.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw telefoonnummer;

 • Uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl. U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.