Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 31585Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiers-vaartuigen’

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend.

De gemeenteraad heeft bij besluit van 2 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen’ gewijzigd vastgesteld, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is en geen noodzaak wordt gezien een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van de regels te stellen.

Bestemmingsplan en wijzigingen

Met dit paraplubestemmingsplan zijn voor zes jachthavens in Amsterdam de volgende bestem-mingsplannen op onderdelen herzien:

  • “NDSM West” (voor jachthaven Amsterdam Marina aan de Werfkade 4);

  • “Westerdokseiland” (voor jachthaven City Marina IJdock aan het IJdok);

  • “Rond de Graven” (voor jachthaven Staverno Den Brielstraat aan de Den Brielstraat 24);

  • “Cruquius” (voor jachthaven Port Entrepot aan de Zeeburgerdijk 830);

  • “OverAmstel Buitendijks” (voor jachthaven 52° Noord aan de Korte Ouderkerkerdijk 10);

  • “Het Nieuwe Diep 2012” (voor jachthaven Peek aan de Diemerzeedijk 35 ).

Met het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen’ is het mogelijk binnen de genoemde jachthavens een deel van de bestaande ligplaatsen te gebruiken door passagiersvaartuigen. Hiertoe zijn delen van de regels en de verbeelding van de genoemde bestemmingsplannen aangepast.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreft het aantal ligplaatsen dat in jachthaven City Marina IJdock aan het IJdok is toegestaan. Dit aantal is gewijzigd van 18 naar 23.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen’ en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 17 juni 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het Stadsloket, Amstel 1, Amsterdam.

Het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen’ met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.GA1502PBPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Amsterdam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 18 juni 2016, gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een belanghebbende kan met ingang van 18 juni 2016 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 16 juni 2016

burgemeester en wethouders

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester