Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 31517VergunningenVERKEERSBESLUIT

Logo Menameradiel

Nummer besluit: 17.2

Datum besluit: 07 juni 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mena meradiel ;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende dat,

bij de realisatie van het ouderencomplex Berlingastate te Berltsum er ten behoeve van minder valide bewoners geen parkeervoorzieningen in de terreininrichting zijn opgenomen,

hierin is voorzien door de aanleg van een 5-tal parkeerplaatsen op het voorterrein van het complex, specifiek bedoeld voor minder valide bewoners, en dat op het moment van deze besluitvorming een van deze vijf parkeerplaatsen beschikbaar is dan wel binnenkort beschikbaar komt,

de maatregel, gezien de persoonlijk fysieke beperkingen, in de behoefte voorziet van de individuele weggebruiker, en in dit specifieke geval prevaleert boven het algemeen belang,

de maatregel strekt ( gelet op artikel 2.1 lid b van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van weggebruikers en passagiers;

de maatregel is besproken met de coördinator verkeer van de politie, Hemmemawei 28a, Sint Annaparochie;

Besluiten:

Door plaatsing van het bord E06 van bijlage I van het RVV 1990 op het voorterrein van ouderencomplex Berlingastate te Berltsum, een voertuiggebonden invalidenparkeerplaats aan te wijzen en te reserveren voor het vervoermiddel van de heer H. Meijer, Hofsleane 28f te Berltsum;

Dit besluit conform de wettelijke eisen te publiceren in de Staatscourant en informatief in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformasje” en de gemeentelijk website.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel in haar vergadering van 0 juni 2016;

de secretaris, de burgemeester,

Een kopie van dit besluit verzenden aan politie Friesland, Hemmemawei 28a, Sint Annaparochie;

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW te Menaam. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de belanghebbende;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.