Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2016, 31494VergunningenVaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinderOude Winterswijkseweg 11 en 11a, Vragender.

Logo Oost Gelre

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vastgesteld voor de woningen Oude Winterswijksweg 11 en 11a te Vragender.

Geluidbelasting

De gemeente is van plan om een nieuwe ontsluitingsweg (een vierde ‘poot’) op de rotonde Kamp Zuid te realiseren. De verkeersdruk op een aantal wegen zal hierdoor toenemen. Er is onderzocht wat de toekomstige geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen als gevolg van het wegverkeerslawaai zal zijn. Uit de geluidberekeningen blijkt dat de gevelgeluidbelasting de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder overschrijdt voor wegverkeerslawaai voor de woningen Oude Winterswijkseweg 11 en 11a te Vragender. Voor de woningen ter plaatse van deze hogere geluidbelasting stelt de gemeente hogere grenswaarden vast.

Het vastgestelde besluit en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. De stukken zijn ook op de website van de gemeente in te zien: www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage. De stukken liggen voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 28 juli 2016.

Uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde treedt in werking op 29 juli 2016. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.