Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 31309Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Oud Zuilen en Op Buuren e.o., Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oud Zuilen en Op Buuren e.o. vanaf vrijdag 17 juni tot en met donderdag 28 juli 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied wordt globaal begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, de Zuilense Ring en de gemeentegrens met Utrecht. Bestemmingsplan Oud Zuilen en Op Buuren e.o. is een herziening van de geldende bestemmingsplannen Maarssen Zuid (2005) en Maarssen Zuid 1ste partiële herziening (2008). Vergunde ontwikkelingen worden in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen. De recent gebouwde woonwijk Op Buuren kan nu ook conform de bestaande situatie bestemd worden.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPOudZlnOpBuurnMRS-VG01) vanaf vrijdag 17 juni raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 28 juli 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.