Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2016, 31275Ruimtelijke plannenBeheersverordening “Langezwaag - Kom” vastgesteld, Opsterland

Logo Opsterland

********************************************************************************************************************

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 6 juni 2016 de beheersverordening “Langezwaag - Kom” (NL.IMRO.0086.08BVLangezwaag-0301) heeft vastgesteld.

Strekking van de beheersverordening

Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. In de beheersverordening wordt het bestaande gebruik vastgelegd in een gebied waar geen (grotere) ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien. De beheersverordening vervangt hiermee het huidige verouderde bestemmingsplan dat voor het verordeningsgebied geldt. Het plangebied van deze beheersverordening heeft betrekking op de kom van Langezwaag. Voor de exacte begrenzing van het verordeningsgebied wordt verwezen naar de verbeelding van de beheersverordening die zowel analoog als digitaal raadpleegbaar is.

Raadplegen beheersverordening

De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking en ligt vanaf dat moment voor iedereen ter inzage. De beheersverordening en het raadsbesluit kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. U kunt de digitale verordening ook raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u de mogelijkheid heeft om de verordening op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van de verordening of het planid-nummer. De digitale verordening is eveneens raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.opsterland.nl.

Het is niet mogelijk om beroep dan wel bezwaar aan te tekenen tegen een beheersverordening.

.

Beetsterzwaag, 15 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Opsterland.