Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2016, 31020Vergunningen

Ontwerpbesluit Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

De aanvraag

Op 31 mei 2016 heeft de heer N. van den Brink een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet bescherming Antarctica ingediend voor het verrichten van handelingen in het Antarctisch gebied.

De aanvraag betreft het willen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het Antarctisch gebied, waarbij de effecten van microverontreinigingen op bodemorganismen worden onderzocht. Hierbij zullen monsters van ijs, sneeuw en verschillende bodemorganismen worden verzameld. Ook zullen opportunistisch dood gevonden vogels worden verzameld om te onderzoeken op microverontreinigingen. De vergunning wordt aangevraagd voor de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 april 2017.

Ontwerpbesluit

De Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken zijn voornemens de activiteit onder voorwaarden toe te staan. Zij hebben hiertoe op 9 juni 2016 het ontwerpbesluit voor de vergunning genomen.

Zienswijzen indienen

Eenieder kan zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit van de vergunning.

Het ontwerpbesluit van de vergunning ligt ter inzage van 17 juni 2016 tot en met 28 juli 2016 op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Lange Kleiweg 34 te Rijswijk (ZH).

U kunt van 17 juni 2016 tot en met 28 juli 2016 uw zienswijze op het ontwerpbesluit indienen. U dient uw zienswijze dan per post te versturen naar Rijkswaterstaat Zee & Delta, afdeling Vergunningverlening, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.