Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaStaatscourant 2016, 30855VergunningenM.E.R. beoordelingsnotitie: Isala Delta VOF

Logo Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt het volgende bekend:

 

Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 13 mei 2016 een m.e.r.-beoordelingsnotitie ontvangen van Isala Delta VOF met het verzoek te beslissen of het noodzakelijk is een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor de grondwateronttrekkingen in projectgebied IJsseldelta Zuid binnen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

 

Ingevolge artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer en Onderdeel D, onder 15.2, van het Besluit milieueffect rapportage dient het dagelijks bestuur te beoordelen of het opstellen van een milieu effectrapportage noodzakelijk is in dit geval.

Het dagelijks bestuur heeft daarom op 7 juni 2016 besloten geen noodzaak bestaat tot het opstellen van een milieu effectrapport bij de voorbereiding van het projectplan, krachtens de Waterwet, voor de grondwateronttrekkingen in projectgebied IJsseldelta Zuid binnen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. (dossiernummer Vergunningen-3775; verzenddatum 08-06-2016)

Ter inzage

Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt gedurende 6 weken na verzenddatum van het besluit ter inzage op de afdeling Vergunningen.

 

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na genoemde datum van verzending een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

De vergunning treedt met de bekendmaking (is verzending besluit) in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in de vergunning kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Daarbij moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het is mogelijk het verzoek digitaal te doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Meer informatie?

Voor vragen over de vergunning of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het bijbehorende nummer.