Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 16 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 26 mei 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Hoge Woerd, 1e herziening” dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOGEWOERD1EHERZ-VA02.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten noorden van de rivierloop Leidsche Rijn en woongebied De Woerd, ten zuiden van het spoor tussen Utrecht en Den Haag, ten westen van de woongebieden Parkwijk en Langerak, en ten oosten van de wijk Vleuterweide en de kern De Meern.

De herziening van het bestemmingsplan Hoge Woerd heeft betrekking op een regeling voor het Castellum Hoge Woerd. De herziening regelt onder andere evenementen en geluid, detailhandel en zaalverhuur.

 

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding (plankaart)de regels en de toelichting.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Op de verbeelding is de aanduiding castellumwal uitgebreid, zodat ook het paviljoen hier onder valt.

- Daarnaast is op de verbeelding de aanduiding specifieke vorm van verkeer- en verblijf-1 opgenomen om te verduidelijken dat het binnenterrein een openbare ruimte is.

- In artikel 1 van de regels is het begrip evenement aangepast.

- In artikel 4.1 van de regels is toegevoegd dat de functies evenementen, horeca en zaalverhuur niet zijn toegestaan boven op de omloop van de castellumwal.

- In artikel 4.1 is de regeling voor horeca uitgebreid. Horeca in de categorie A2 is toegelaten tot een oppervlakte van maximaal 115m2 en horeca in de categorie D1 is toegelaten met een oppervlakte van maximaal 300m2. Ook zijn bijbehorende terrassen toegelaten tot een maximale oppervlakte van 300m2”

- Artikel 4.4 van de regels met betrekking tot evenementen is aangepast. In totaal zijn 77 dagen per jaar evenementen toegelaten. Maximaal 60 dagen per jaar zijn 1000 bezoekers per dag toegestaan. Maximaal 15 dagen per jaar zijn 3500 bezoekers per dag toegestaan. Maximaal 2 dagen per jaar zijn 7000 bezoekers per dag toegestaan. Dit zijn bezoekers aan het Castellum en het evenement tezamen.

- De regeling voor het geluid tijdens evenementen is gewijzigd. Er is een eindtijd voor versterkt geluid toegevoegd. Ten opzichte van het ontwerp zijn maximaal 10 (in plaats van 20) dagen per jaar evenementen met een geluidsniveau categorie B (midden-categorie) toegelaten.

- In artikel 4.5 is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om 1500 bezoekers toe te laten in plaats van 1000 bezoekers indien de verkeersaantrekkende werking en de parkeerbehoefte van een evenement laag is.

- In de toelichting is de paragraaf over het Rijksbeleid uitgebreid met de ladder van duurzame verstedelijking.

- Het akoestisch onderzoek en het mobiliteitsonderzoek zijn beide aangepast.

- De paragraaf handhaving is aangepast met specifieke afspraken over handhaving van evenementen.

- De paragraaf over maatschappelijke uitvoerbaarheid is aangepast.

- De onderwerpen luchtkwaliteit en milieu-effectrapportage zijn toegevoegd aan de toelichting.

- In de bijlage van de toelichting zijn een beoordeling luchtkwaliteit en een memo over parkeren toegevoegd.

 

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 16 juni 2016 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 27 juli 2016 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

 

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

 

Het beroep kan worden ingesteld bij:

 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

 

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een

spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk

verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de

voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de

termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de

Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Naar boven