Bekendmaking ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.UPVLEUTCENTRFASE2-ON01.gml

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten zuiden van het winkelcentrum Vleuterweide en wordt begrensd door: de Zuiderburcht in het noorden, de busbaan Vleuterweide in het oosten, de Landschapsbaan in het zuiden en de waterpartij in het westen. Aan de zuidzijde van het voltooide deel van het centrum bevinden zich nog onbebouwde terreinen. Twee bouwblokken met in totaal 89 woningen zijn nog niet gerealiseerd. Het doel van het uitwerkingsplan is de afronding van het centrum door deze twee bouwblokken planologisch-juridisch mogelijk te maken.

 

Inzien

Het ontwerp uitwerkingssplan ligt ter inzage van vrijdag 17 juni 2016, gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 28 juli 2016 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het ontwerp uitwerkingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen, waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan.

 

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerp uitwerkingsplan indienen bij:

 

Het college van Burgemeester en wethouders van Utrecht

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Omgevingsrecht

T.a.v. P.H. Meijer

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Onder vermelding van: zienswijze ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860226 b.g.g. 030 2860229) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen

 

Naar boven