Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, Fase 2”

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, Fase 2”, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVLEUTCENTRUMFA2-ON01.gml.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan weerszijden van de Vossenburcht. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het bouwblok Vossenburcht/Burchtwal in het noorden, de kiosken bij het winkelplein en de Dassenburcht in het oosten, de waterpartij in het zuiden en het parkeerterrein aan de Burcht promenade in het westen.

In het plangebied van dit bestemmingsplan zullen 54 woningen gebouwd worden: 30 appartementen in blok 8, 12 laagbouwwoningen in blok 9, 12 appartementen in blok 5.

Het doel van het bestemmingsplan is met de bouw van de betreffende woningen de afronding van de 2e fase van het winkelcentrum planologisch-juridisch mogelijk te maken.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 28 juli 2016 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan.

 

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

 

De gemeenteraad van Utrecht

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Omgevingsrecht

T.a.v. P.H. Meijer

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, 2e fase”

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860226 b.g.g. 030 2860229) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen

 

Naar boven