Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost en ontwerpbesluit Hogere waarde

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

- het ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost, dat is vastgelegd in het digitale bestand NLIMRO.0344.BPLEIDRIJNCENOOST-ON01gml;

- het ontwerpbesluit hogere waarden (HW1143) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van Leidsche Rijn Centrum, waar twee hoofdinfrastructurele lijnen elkaar kruisen: de rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht - Den Haag/Rotterdam. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Utrecht - Den Haag/Rotterdam. De oostgrens wordt gevormd door het Amsterdam-Rijnkanaal. De grens met Leeuwesteyn vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid begrenzen de westkant van het gebied.

De gemeenteraad heeft op 17 september 2015 ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor dit bestemmingsplan. De doelstelling van het bestemmingsplan is het realiseren van en een verscheidenheid aan functies en voorzieningen, te weten detailhandel, horeca en congresruimte, leisure, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning, dienstverlening en wonen. Daarnaast bevinden zich twee parken in het plangebied en wordt de historische boerderij Rood Noot (gemeentelijk monument) ingepast in een nieuwe (groene) omgeving. De bioscoop en het Berlijnplein zijn inmiddels aangelegd.

 

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies in het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, als bedoeld in hoofdstuk VI en V Wet geluidhinder en hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde wordt vanwege wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai overschreden.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen ter inzage van vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 28 juli 2016, in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen, waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarde.

 

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het daarbij behorende ontwerpbesluit hogere waarde indienen bij:

 

De gemeenteraad van Utrecht

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Omgevingsrecht

T.a.v. mevrouw L. Savelsberg

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860226 b.g.g. 2860229) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

 

Naar boven