Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 30464OverigKennisgeving Terinzagelegging: Concept-Visie Openbare Ruimte 2025. Richtlijnen voor ontwikkeling en beheer van de Amsterdamse openbare ruimte

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken het volgende bekend:

De concept-Visie Openbare Ruimte 2025 ligt met ingang van 9 juni 2016 voor een ieder tot 29 juli 2016 ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. De concept-Visie Openbare Ruimte is ook digitaal raadpleegbaar via www.amsterdam.nl/visieor

Amsterdam groeit. Het aantal inwoners stijgt met ongeveer tienduizend per jaar en de gemeente heeft de ambitie om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken. Door de groei van de stad, neemt de druk op de openbare ruimte toe. De openbare buitenruimte is hierdoor belangrijker dan ooit, daar vindt het stedelijk leven plaats. Het college van B&W kiest ervoor de stad niet op slot te doen, maar om juist regie te voeren op deontwikkeling, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op het schaalniveau van de hele stad. Dit gebeurt middels een stadsbrede visie voor alle openbare ruimtebeleid van Amsterdam.

Wat is de Visie Openbare Ruimte?

Met de Visie Openbare Ruimte 2025 wordt direct aangesloten bij de woningbouwstrategie Koers 2025: Ruimte voor de Stad en bij de aanpak om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren (Mobiliteitsaanpak 2025). Waar de Mobiliteitsaanpak (2013) en Uitvoeringsagenda Mobiliteit (2015) met name ingaan op de verkeersfunctie van openbare ruimte, ligt in deze visie de nadruk op de verblijfsfunctie. Samen met de Structuurvisie Amsterdam 2040 en de Watervisie (vast te stellen in 2016) vormen zij het openbare ruimte beleid van de gemeente Amsterdam.

De uitwerking en concrete toepassing van de Visie Openbare Ruimte vindt plaats in projecten en stedelijke uitvoeringsprogramma’s. De ambities en principes zoals verwoord in deze visie worden expliciet betrokken en toegelicht bij strategie- of investeringsbesluiten van stedelijke projecten, bij Nota’s van Uitgangspunten van herprofileringen van wegen en bij ontwerpprocessen. Ook bij investeringsafwegingen, zoals het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) of grondexploitaties, worden de ambities en principes uit deze visie expliciet meegewogen en gemotiveerd toegelicht. Ten slotte geeft de Visie Openbare Ruimte richting aan op te stellen stadsbrede kaders en handboeken zoals de Puccini’s en 1Amsterdam Heel & Schoon (zie ook Bijlage 2 Kaders voor de openbare ruimte). Daarbij bepaalt de Visie Openbare Ruimte op hoofdlijnen de ambitie voor de middellange termijn en het waarom van de gekozen richting.

Daarin is meer aandacht voor de verblijfsfunctie van de openbare ruimte, anticiperen we op de sterke groei van de stad, werken we volgens het principe van ‘Amsterdam één stad’, gaan we op basis van objectieve gegevens het beheer anders organiseren, staat duurzaamheid centraal en zetten we in op het beter spreiden van drukte.

Waarom een visie openbare ruimte?

Er zijn vijf aanleidingen om nú met een visie openbare ruimte te komen.

1.Amsterdam één stad

Met het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Amsterdam is van iedereen’ kiest dit college voor een ongedeelde stad. Alle inwoners verdienen een openbare ruimte die mooi, schoon, heel en veilig is en die uitnodigt tot ontmoeting en bedrijvigheid.

2.Veranderd gebruik van de openbare ruimte

Parallel aan de verandering van de stedelijke economie hebben we het gebruik van de openbare ruimte de afgelopen decennia enorm zien veranderen. Op veel plekken in de stad sluit de inrichting van de openbare ruimte nog niet aan bij dit diverse en intensievere gebruik.

3.Anticiperen op drukte

Veranderd gebruik is niet de enige verklaring voor de toenemende druk op de openbare ruimte. We leven in een populaire wereldstad en maken een periode van versnelde demografische en economische groei door. Dat is het meest te merken in centrumgebieden, in stadsstraten, parken en pleinen, waar het op gezette tijden flink drukker is geworden.

4.Het moet duurzamer

Goed functionerende openbare ruimte is duurzaam en veerkrachtig, ook in tijden van grote maatschappelijke en economische veranderingen. We moeten toe naar straten en pleinen die flexibel kunnen worden gebruikt , die rainproof zijn en die bestaan uit degelijke materialen met een tijdloze uitstraling.

5.We moeten nog beter samenwerken

In deze tijd van verhoogde stedelijke dynamiek verandert ook de wijze waarop gemeente en samenleving (Amsterdammers en ondernemers) samen aan de stad werken, waarbij meer ruimte geboden wordt voor initiatief van Amsterdammers en ondernemers.

1Amsterdam Heel & Schoon

Naast de Visie Openbare Ruimte werkt het college van burgemeester en wethouders aan het nieuwe stedelijke beleidskader voor het onderhouden en schoonhouden van de openbare ruimte: ‘1Amsterdam Heel & Schoon’. Ook dit kader is door het college vrijgegeven voor inspraak op 31 mei 2016. Via de website www.amsterdam.nl/bekendmakingen kunt u het kader digitaal raadplegen.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze over de Visie Openbare Ruimte naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, of per e-mail naar y.limmen@amsterdam.nl

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, Projectgroep Visie Openbare Ruimte Amsterdam, telefoonnummer: 020 255 1525.

Diegenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht worden te zijner tijd geïnformeerd over de wijze waarop met de zienswijze is rekening gehouden.

Voor verdere informatie over de procedure, maar ook voor het stellen van inhoudelijke vragen over de Visie Openbare Ruimte, kunt u telefonisch contact opnemen met de Projectgroep Visie Openbare Ruimte, telefoonnummer: 020 255 1525.

Amsterdam, 9 juni 2016,

burgemeester en wethouders

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester