Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2016, 2016-0000126068, houdende tijdelijke regels voor de cofinanciering van projecten om de dienstverlening aan werkzoekenden en de samenwerking in de arbeidsmarktregio's te stimuleren (Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

activiteiten:

werkzaamheden die tot realisatie van de doelen van het project leiden;

algemene opleiding:

interne of externe opleiding, niet zijnde bedrijfsspecifieke training, met als oogmerk de leerling vakspecifieke beroepsvaardigheden aan te leren, die leidt tot een erkend diploma of een erkend certificaat;

ander beroep:

ander beroep dan het beroep dat de werkzoekende werknemer of WW-gerechtigde voorheen uitoefende, voor zover dit beroep wordt uitgeoefend bij een andere werkgever, en in het geval van een WW-gerechtigde, bij een andere werkgever dan de werkgever waarbij de werkloosheid is ontstaan;

arbeidsmarktregio:

arbeidsmarktregio die is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

arbeidsorganisatie:

iedere organisatorische eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die economische activiteiten uitoefent;

cofinanciering:

het deel van de kosten in de begroting van het project dat op grond van deze regeling wordt gesubsidieerd;

externe kosten:

kosten die in rekening worden gebracht door derden voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten;

kaderregeling:

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

minister:

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

O&O-fonds:

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds, opgericht in een bij de minister aangemelde collectieve arbeidsovereenkomst;

project dienstverlening:

project gericht op dienstverlening aan werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden, die op het moment van aanvang van de activiteiten korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen, met als doel het realiseren van betere en effectievere individuele dienstverlening gericht op de overgang van werk naar werk of van werkloosheid naar werk;

project samenwerking en regie arbeidsmarkt:

project gericht op samenwerking tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen met als doel het verbeteren van de samenwerking en het gezamenlijk vormgeven van het arbeidsmarktbeleid in een arbeidsmarktregio;

samenwerkingsverband:

samenwerkingsverband bestaande uit ten minste twee arbeidsorganisaties, waarvan ten minste een O&O-fonds, een werkgeversorganisatie of een werknemersorganisatie;

scholing:

een algemene opleiding om de vakspecifieke beroepsvaardigheden binnen een beroep te actualiseren of een algemene opleiding, die benodigd is om de werkzoekende werknemer of WW-gerechtigde in staat te stellen om een ander beroep uit te oefenen en de opleiding daartoe een adequaat middel is;

sector:

sector die is opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling;

werkgeversorganisatie:

centrale werkgeversorganisatie als bedoeld in bijlage 3 bij deze regeling dan wel een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers die is aangesloten bij een centrale werkgeversorganisatie als bedoeld in bijlage 3 bij deze regeling;

werknemersorganisatie:

centrale werknemersorganisatie als bedoeld in bijlage 4 bij deze regeling dan wel een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers die is aangesloten bij een centrale werknemersorganisatie als bedoeld in bijlage 4 bij deze regeling;

werkzoekende werknemer:

natuurlijke persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die op grond van een arbeidsovereenkomst, dan wel een aanstelling in openbare dienst, arbeid verricht als werknemer en werk zoekt als werknemer of zich richt op het worden van een zelfstandige zonder personeel;

WW-gerechtigde:

persoon die recht heeft op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet;

UWV:

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Toepassing kaderregeling

 • 1. De artikelen 3.1, 6.1 en 7.1 van de kaderregeling zijn niet van toepassing.

 • 2. Voor zover nodig in afwijking van de kaderregeling worden de indirecte kosten door de minister vastgesteld op 15 procent van de kosten, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdelen a, b en c. Over deze kosten hoeft geen rekening en verantwoording te worden afgelegd.

Artikel 3. Subsidieverstrekking

De minister kan overeenkomstig deze regeling op aanvraag subsidie verstrekken voor de cofinanciering van projecten dienstverlening en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. De minister stelt € 37.500.000 beschikbaar voor de cofinanciering van projecten dienstverlening en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt, welk bedrag wordt onderverdeeld in door de minister vast te stellen aanvraagtijdvakken met voor de aanvraagtijdvakken afzonderlijk vast te stellen subsidieplafonds per type project.

 • 2. De mogelijkheid tot het indienen van een subsidieaanvraag bestaat slechts gedurende de door de minister vastgestelde aanvraagtijdvakken.

Artikel 5. Aanvraagtijdvakken

 • 1. Het eerste aanvraagtijdvak loopt vanaf 15 juli 2016 tot en met 30 september 2016.

 • 2. Het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:

  • a. voor projecten dienstverlening: € 9.375.000;

  • b. voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt: € 9.375.000.

 • 3. Na het in het eerste lid genoemde aanvraagtijdvak volgt nog een tweede aanvraagtijdvak. De minister doet vooraf in de Staatscourant mededeling van het openen van het tweede aanvraagtijdvak met per type project een vermelding van het subsidieplafond voor dat aanvraagtijdvak.

Artikel 6. Wijze van verdeling beschikbare middelen

 • 1. De minister verdeelt het beschikbare bedrag per type project per aanvraagtijdvak in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de subsidieaanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag volledig is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

 • 2. Alleen een volledige subsidieaanvraag wordt in behandeling genomen. Van een volledige subsidieaanvraag is sprake wanneer wordt voldaan aan de specifieke eisen, genoemd in artikel 9, alsmede aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3.3 van de kaderregeling.

Artikel 7. Mandaat directeur Agentschap SZW

 • 1. Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van deze regeling, met uitzondering van de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, door hem in mandaat is genomen.

 • 2. De directeur van het Agentschap SZW kan de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, in een door hem te bepalen omvang mandateren aan onder hem ressorterende functionarissen, met uitzondering van de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften.

Paragraaf 2. Subsidieverlening

Artikel 8. Subsidieaanvraag

 • 1. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste € 125.000 en ten hoogste € 2.000.000.

 • 2. De subsidieaanvraag wordt gedaan middels een namens de minister verstrekt elektronisch aanvraagformulier.

 • 3. Door het indienen van een subsidieaanvraag stemt de subsidieaanvrager er mee in dat het subsidiedossier met uitzondering van persoonsgegevens openbaar wordt gemaakt.

Artikel 9. Specifieke eisen subsidieaanvraag

 • 1. Bij de subsidieaanvraag wordt in ieder geval aangegeven:

  • a. of het een aanvraag betreft voor een project dienstverlening of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt;

  • b. waarom de activiteiten verondersteld worden doelmatig en doeltreffend te zijn;

  • c. op welke wijze de activiteiten aanvullend zijn op soortgelijke werkzaamheden die worden uitgevoerd door UWV, gemeenten, de subsidieaanvrager of, indien sprake is van een samenwerkingsverband, een andere partij die onderdeel is van het samenwerkingsverband; en

  • d. op welke wijze de activiteiten met UWV en gemeenten zijn afgestemd.

 • 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstrekt de subsidieaanvrager bij de subsidieaanvraag een samenwerkingsovereenkomst die in ieder geval is ondertekend door alle partijen die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband en waarin een schriftelijke machtiging is opgenomen waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 3. De subsidieaanvrager stelt een uittreksel van de Kamer van Koophandel beschikbaar, waaruit blijkt wie tekenbevoegd is en, bij het optreden van een tekenbevoegde die niet als zodanig is aangemerkt in het uittreksel, een machtiging tot diens tekenbevoegdheid.

 • 4. De subsidieaanvraag wordt niet in behandeling genomen als de subsidieaanvrager in hetzelfde aanvraagtijdvak reeds meerdere aanvragen heeft ingediend voor het type project waarvoor de aanvraag is ingediend, en die aanvragen op grond van deze regeling geheel of gedeeltelijk zijn toegekend en gezamenlijk een subsidiebedrag van ten minste € 4.000.000 belopen.

Artikel 10. Subsidieverlening

 • 1. De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 2. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de datum waarop de subsidiabele activiteiten uiterlijk zijn verricht. Deze datum ligt niet na 31 december 2018.

 • 3. Aan de beschikking tot subsidieverlening kunnen nadere verplichtingen worden verbonden.

Artikel 11. Specifieke weigeringsgronden

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverlening in ieder geval geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:

 • a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de daaraan bij en krachtens deze regeling gestelde eisen;

 • b. voor de activiteiten waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd, reeds aanspraak bestaat op subsidie uit anderen hoofde;

 • c. de beoogde activiteiten en resultaten onvoldoende objectief meetbaar zijn geformuleerd;

 • d. onvoldoende is aangetoond dat de activiteiten aanvullend zijn op soortgelijke werkzaamheden die worden uitgevoerd door UWV, gemeenten, de subsidieaanvrager of, indien sprake is van een samenwerkingsverband, een andere partij die onderdeel is van het samenwerkingsverband;

 • e. onvoldoende is aangetoond dat de activiteiten met UWV en gemeenten zijn afgestemd;

 • f. de kosten voor de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten;

 • g. onvoldoende is aangetoond hoe de activiteiten gefinancierd worden;

 • h. onvoldoende is aangetoond dat cofinanciering noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten waarvoor cofinanciering is aangevraagd;

 • i. onvoldoende zekerheid bestaat over de eigen financiering van de kosten van de activiteiten en indirecte kosten;

 • j. de eigen financiering van de subsidiabele activiteiten voor meer dan 50 procent bestaat uit een bijdrage van provincies of gemeenten; of

 • k. voor dezelfde arbeidsmarktregio of sector reeds voldoende aanvragen voor het type project, waarvoor de subsidieaanvraag is ingediend, geheel of gedeeltelijk zijn toegekend.

Paragraaf 3. Project dienstverlening

Artikel 12. Subsidieaanvrager

Subsidie voor een project dienstverlening kan worden aangevraagd door:

 • a. een O&O-fonds;

 • b. een werkgeversorganisatie;

 • c. een werknemersorganisatie; of

 • d. een O&O-fonds, werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie, welke deel uitmaakt van een samenwerkingsverband.

Artikel 13. Subsidiabele activiteiten

 • 1. De minister kan binnen de doelstellingen van een project dienstverlening subsidie verstrekken voor:

  • a. activiteiten die gericht zijn op het bieden van ondersteuning bij ontslag en de aanvraag van een WW-uitkering aan met ontslag bedreigde werknemers als bedoeld in artikel 30a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  • b. activiteiten die gericht zijn op het bieden van ondersteuning bij de oriëntatie op loopbaan- of werkmogelijkheden aan werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden die op het moment van aanvang van de activiteiten korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen; of

  • c. activiteiten die gericht zijn op het bieden van scholing aan werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden die op het moment van aanvang van de activiteiten korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen.

 • 2. De minister kan tevens subsidie verstrekken voor activiteiten als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdelen a tot en met c, voor zover hieraan niet meer dan 25 procent van de subsidiabele kosten wordt besteed.

Paragraaf 4. Project samenwerking en regie arbeidsmarkt

Artikel 14. Subsidieaanvrager

Subsidie voor een project samenwerking en regie arbeidsmarkt kan worden aangevraagd door een O&O-fonds, werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie, welke deel uitmaakt van een samenwerkingsverband.

Artikel 15. Subsidiabele activiteiten

 • 1. De minister kan binnen de doelstellingen van een project samenwerking en regie arbeidsmarkt subsidie verstrekken voor:

  • a. activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen sectorale arbeidsmarktpartijen of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen in een arbeidsmarktregio;

  • b. activiteiten die gericht zijn op het binnen het samenwerkingsverband verzamelen en uitwisselen van arbeidsmarktinformatie; of

  • c. activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van gezamenlijk arbeidsmarktbeleid op regionaal of bovenregionaal niveau.

 • 2. De minister kan tevens subsidie verstrekken voor activiteiten als bedoeld in artikel 13, eerste lid, aanhef en onderdelen a tot en met c, voor zover hieraan niet meer dan 25 procent van de subsidiabele kosten wordt besteed.

Paragraaf 5. Subsidiabele kosten

Artikel 16. Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a. loonkosten voor zover deze berekend zijn op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde uren tegen een individueel berekend uurtarief op basis van het brutoloon, vermeerderd met een percentage van 32 procent van dit brutoloon, en waarbij bij de bepaling van de loonkosten per uur een norm wordt gehanteerd van 1.720 uur bij een dienstverband van 40 uur per week of het maximaal aantal werkbare uren gebaseerd op afspraken in de betreffende cao;

  • b. vergoedingen of verstrekkingen aan de vrijwilliger, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor zover het gezamenlijke bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen niet meer bedraagt dan de aldaar genoemde bedragen;

  • c. externe kosten; en

  • d. een toeslag van 15 procent op de kosten, bedoeld in de onderdelen a, b en c.

 • 2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, zijn door of op verzoek van de subsidieontvanger daadwerkelijk gemaakt en betaald, ten laste van het project gebleven en rechtstreeks aan de uitvoering van het project toe te rekenen.

 • 3. Alleen kosten als bedoeld in het eerste lid die zijn gemaakt vanaf het moment dat het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend, is geopend, komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 17. Niet-subsidiabele kosten

Niet voor subsidie komen in aanmerking:

 • a. onredelijk gemaakte kosten ter uitvoering van de activiteiten;

 • b. kosten die naar het oordeel van de minister qua prijsniveau niet in een redelijke verhouding staan tot de overeengekomen prestaties;

 • c. kosten van inkomensvervangende betalingen of uitkeringen aan deelnemers, niet zijnde loonbetalingen;

 • d. kosten van activiteiten die de mededinging ongunstig kunnen beïnvloeden;

 • e. externe kosten, indien:

  • 1°. geen transparante, objectieve en niet-discriminatoire aanbestedingsprocedure heeft plaatsgevonden; of

  • 2°. niet ten minste drie offertes zijn aangevraagd, indien deze kosten meer bedragen dan € 50.000; en

 • f. in rekening gebrachte btw, tenzij de subsidieontvanger niet btw-plichtig is.

Paragraaf 6. Verplichting van de subsidieontvanger ten aanzien van de uitvoering van een project

Artikel 18. Verplichting starten uitvoering

De subsidieontvanger start binnen zes maanden na het verlenen van de subsidie met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.

Paragraaf 7. Subsidieverstrekking en verantwoording

Artikel 19. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten, doch ten hoogste het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag.

Artikel 20. Kosten terugvordering en wettelijke rente

Bij terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten kan de subsidieontvanger aansprakelijk worden gesteld voor de met de terugvordering verband houdende kosten. Tevens kan in dat geval overgegaan worden tot het berekenen van de wettelijke rente.

Artikel 21. Bevoorschotting

 • 1. Na verlening van de subsidie kan een voorschot van 10 procent van het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde subsidiebedrag worden verstrekt.

 • 2. Iedere periode van zes maanden na verlening van het eerste voorschot, kan op basis van het in de subsidiebeschikking bepaalde tijdpad een tussentijds voorschot worden verstrekt, tot een maximum van 80 procent van het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde subsidiebedrag.

 • 3. De subsidieontvanger doet binnen twee maanden na afloop van de periode van zes maanden waarvoor een voorschot is verleend melding aan de minister, als:

  • a. de subsidiabele kosten in die periode 75 procent of minder bedragen dan de in de subsidiebeschikking vermelde subsidiabele kosten voor die periode; en

  • b. de voorschotten per periode van twaalf maanden gemiddeld € 200.000 of meer bedragen.

 • 4. Een voorschot kan slechts worden toegekend, indien:

  • a. de subsidieaanvrager op het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 8, tweede lid, heeft aangegeven een voorschot te willen ontvangen;

  • b. de subsidieaanvrager een liquiditeitsprognose heeft overgelegd; en

  • c. de subsidieaanvrager of, indien sprake is van een samenwerkingsverband, een of meerdere andere partijen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband, zich garant heeft of hebben gesteld voor ten minste 80 procent van het aangevraagde subsidiebedrag.

Artikel 22. Administratie

 • 1. De administratie van de subsidieontvanger is voor controle beschikbaar op één locatie.

 • 2. De administratie bevat een overzicht van de KvK-nummers van alle entiteiten die deelnemen aan het project, onder vermelding van de subsidiabele activiteiten waaraan is deelgenomen.

 • 3. Bij een project dienstverlening of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt waarbij activiteiten als bedoeld in artikel 13, eerste lid, aanhef en onderdelen a tot en met c, worden verricht, bevat de administratie de deelnemers per activiteit inclusief een burgerservicenummer.

Artikel 23. Aanvraag subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag tot vaststelling van een subsidie wordt gedaan middels een namens de minister verstrekt elektronisch formulier.

 • 2. Bij een project dienstverlening of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt waarbij activiteiten als bedoeld in artikel 13, eerste lid, aanhef en onderdelen a tot en met c, worden verricht, legt de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling van een subsidie het burgerservicenummer van de deelnemers aan het project over.

Paragraaf 8. Overige en slotbepalingen

Artikel 24. Evaluatie

De minister draagt zorg voor de evaluatie van de uitvoering van de projecten op grond van deze regeling en de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan.

Artikel 25. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juli 2016 en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

 • 2. In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 december 2018, van toepassing op de afwikkeling van verleende subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 26. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juni 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

BIJLAGE 1 BIJ ARTIKEL 1 VAN DE TIJDELIJKE REGELING COFINANCIERING PROJECTEN DIENSTVERLENING WERKZOEKENDEN EN PROJECTEN SAMENWERKING EN REGIE ARBEIDSMARKT: ARBEIDSMARKTREGIO’S

 

Arbeidsmarktregio:

Gemeenten:

1

Groningen

Aa en Hunze, Appingedam, Assen, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Tynaarlo, Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zuidhorn

2

Friesland

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Friese Meren, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Heerenveen, Het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf

3

Noord-Holland Noord

Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel

4

Drenthe

Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe

5

Regio Zwolle

Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle

6

Flevoland

Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk

7

Zaanstreek/Waterland

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad

8

Zuid-Kennemerland en IJmond

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort

9

Twente

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden

10

Groot Amsterdam

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn

11

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, Voorst, Zeewolde, Zutphen

12

Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren

13

Holland Rijnland

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude

14

Midden-Utrecht

Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist

15

Amersfoort

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg

16

FoodValley

Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen

17

Achterhoek

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk

18

Zuid-Holland Centraal

Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer

19

Midden-Holland

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen

20

Haaglanden

Delft, ’s-Gravenhage, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland

21

Midden-Gelderland

Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar

22

Rijnmond

Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Strijen, Vlaardingen, Westvoorne, Zuidplas

23

Rivierenland

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel

24

Gorinchem

Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Zederik

25

Rijk van Nijmegen

Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen

26

Drechtsteden

Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

27

Noordoost-Brabant

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught

28

West-Brabant

Aalburg, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert

29

Zeeland

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen

30

Midden-Brabant

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk

31

Noord-Limburg

Beesel, Bergen (L), Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray

32

Helmond-De Peel

Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren

33

Zuidoost-Brabant

Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen CA, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre

34

Midden-Limburg

Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert

35

Zuid-Limburg

Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal

BIJLAGE 2 BIJ ARTIKEL 1 VAN DE TIJDELIJKE REGELING COFINANCIERING PROJECTEN DIENSTVERLENING WERKZOEKENDEN EN PROJECTEN SAMENWERKING EN REGIE ARBEIDSMARKT: SECTORINDELING

Indeling naar sector

 • 1. Landbouw, bosbouw, visserij en delfstoffenwinning

  • Landbouw, veehouderij, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

  • Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

  • Winning van aardolie en aardgas

  • Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  • Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

 • 2 Procesindustrie

  • Vervaardiging van voedingsmiddelen

  • Vervaardiging van dranken

  • Vervaardiging van tabaksproducten

  • Vervaardiging van cokesoven producten en aardolieverwerking

  • Vervaardiging van chemische producten

  • Vervaardiging van farmaceutische producten en grondstoffen

  • Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

  • Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

 • 3 Metalektro en metaalnijverheid, vervaardiging van:

  • Metalen in primaire vorm

  • Producten van metaal

  • Computers en elektronische en optische apparatuur

  • Elektrische apparatuur

  • Overige machines en apparaten

  • Auto’s, aanhangwagens en opleggers

  • Overige transportmiddelen

 • 4 Overige industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer

  • Vervaardiging van kleding

  • Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

  • Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

  • Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

  • Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

  • Vervaardiging van meubels

  • Vervaardiging van overige goederen

  • Reparatie en installatie van machines en apparaten

  • Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  • Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

 • 5. Bouwnijverheid en bouwinstallatie

  • Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

  • Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

  • Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

 • 6. Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

 • 7. Groothandel en handelsbemiddeling, excl. auto’s en motorfietsen

 • 8. Detailhandel, niet in auto’s en motorfietsen

 • 9. Vervoer en opslag

  • Vervoer over land,

  • Vervoer over water

  • Luchtvaart

  • Opslag en dienstverlening voor vervoer

  • Post en koeriers

 • 10. Horeca, catering en verblijfsrecreatie

  • Logiesverstrekking (hotels, vakantieparken, kampeerterreinen)

  • Eet- en drinkgelegenheden (café’s, restaurants, kantines en catering)

 • 11. Informatie en communicatie

  • Uitgeverijen

  • Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

  • Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

  • Telecommunicatie

  • Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

  • Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

 • 12. Financiële dienstverlening

  • Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)

  • Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

  • Overige financiële dienstverlening

 • 13. Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

 • 14 Facility management, reiniging en landschapsverzorging

 • 15. Overig verhuur en overige zakelijke diensten

  • Verhuur van en handel in onroerend goed

  • Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

  • Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

  • Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

  • Speur- en ontwikkelingswerk

  • Reclame en marktonderzoek

  • Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

  • Veterinaire dienstverlening

  • Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

  • Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

  • Beveiliging en opsporing

  • Overige zakelijke dienstverlening

 • 16. Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

 • 17. Onderwijs

  • Primair en speciaal onderwijs

  • Voortgezet onderwijs

  • Middelbaar beroepsonderwijs en educatie

  • Tertiair onderwijs

  • Overig onderwijs (sport, cultuur, autorijscholen, afstandsonderwijs, bedrijfsopleiding en – training)

 • 18. Zorg

  • Ziekenhuizen

  • verpleging en verzorging

  • Geestelijke gezondheidszorg

  • Gehandicaptenzorg

  • Thuiszorg

  • Overige zorg: (para)medische praktijken, gezondheidscentra

 • 19. Welzijn

  • Jeugdhulp

  • Kinderopvang/peuterspeelzalen

  • Maatschappelijke opvang, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk en overig welzijn

 • 20. Cultuur, sport en recreatie

  • Kunst

  • Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

  • Loterijen en kansspelen

  • Sport en recreatie

 • 21. Overige dienstverlening, huishoudens en extraterritoriale organisaties

  • Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

  • Reparatie van computers en consumentenartikelen

  • Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

  • Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

  • Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

  • Extraterritoriale organisaties en lichamen

BIJLAGE 3 BIJ ARTIKEL 1 VAN DE TIJDELIJKE REGELING COFINANCIERING PROJECTEN DIENSTVERLENING WERKZOEKENDEN EN PROJECTEN SAMENWERKING EN REGIE ARBEIDSMARKT: CENTRALE WERKGEVERSORGANISATIES

Vereniging VNO-NCW

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Vereniging Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

VSO werkgevers

BIJLAGE 4 BIJ ARTIKEL 1 VAN DE TIJDELIJKE REGELING COFINANCIERING PROJECTEN DIENSTVERLENING WERKZOEKENDEN EN PROJECTEN SAMENWERKING EN REGIE ARBEIDSMARKT: CENTRALE WERKNEMERSORGANISATIES

Vereniging FNV

Vereniging CNV

Vereniging VCP

TOELICHTING

ALGEMEEN

1. Inleiding

Het beleid van het kabinet is gericht op het voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk. In het sociaal akkoord van 2013 hebben sociale partners en het kabinet afspraken gemaakt over een gerichte aanpak van de crisis en fundamentele en duurzame hervormingen van de arbeidsmarkt.1 Werkgevers kunnen bij uitstek werkzekerheid bieden en werknemers kunnen, door in zichzelf te investeren, eraan bijdragen dat werkloosheid wordt voorkomen. Ondanks eerdere ervaringen die zijn opgedaan met het bevorderen van transities van werk naar werk en de hiertoe benodigde samenwerking tussen diverse partijen in sectoren en regio’s, blijkt van werk naar werk echter nog onvoldoende tot stand te komen.

Naar aanleiding hiervan zijn verschillende nieuwe maatregelen aangekondigd, gericht op de ondersteuning van transities naar nieuw werk en het voorkomen van (langdurige) werkloosheid. De aangekondigde maatregelen zijn in overleg met de sociale partners tot stand gekomen. Het gaat allereerst om de pilots dienstverlening en pilots regie die de Sociaal-Economische Raad (SER) in het advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren’ heeft beschreven (zie paragraaf 2).2 Voorts gaat het om de maatregelen gericht op de versterking van de samenwerking in de arbeidsmarktregio en de persoonlijke dienstverlening door sociale partners aan werkzoekenden, zoals aangekondigd in de brief ‘Doorstart naar nieuw werk’ van 27 november 2015 (zie paragraaf 3).3 Vanwege de geconstateerde overlap is ervoor gekozen de beschikbare middelen gereserveerd voor de pilots en de maatregelen in het kader van de doorstart naar werk samen te voegen en deze maatregelen te combineren in één regeling (zie paragraaf 4).

2. Advies van de SER

In het voornoemde advies van de SER wordt de huidige arbeidsmarktinfrastructuur beschreven. De huidige arbeidsmarktinfrastructuur kent volgens dit advies een scheiding tussen de fasen vóór en tijdens werkloosheid, waarbij andere actoren en instanties actief zijn en verantwoordelijkheid dragen. In de periode vóór ontslag of het einde van de arbeidsovereenkomst spannen individuele werknemers en werkgevers, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en O&O-fondsen zich in om werkloosheid te voorkomen. De verantwoordelijkheid ligt hier op het sectorale niveau. Na ontslag of het einde van de arbeidsovereenkomst verschuift de verantwoordelijkheid voor de begeleiding naar nieuw werk naar het regionaal georganiseerde Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). De overdracht van het sectorale naar het regionale niveau verloopt echter niet soepel, waardoor veel werknemers en werkzoekenden een scheiding ervaren tussen enerzijds de preventie van werkloosheid en anderzijds de bestrijding ervan. De scheiding tussen de fasen vóór en tijdens werkloosheid heeft mede tot gevolg dat mensen in de periode tussen ontslagdreiging of aflopen van de arbeidsovereenkomst en instroom in de Werkloosheidswet (WW) weinig ondersteuning krijgen. Het wordt met het oog hierop noodzakelijk geacht de overdracht van het sectorale naar regionale niveau te versoepelen en de afstemming tussen beide niveaus te verbeteren. Voorts wordt het noodzakelijk geacht de dienstverlening te bevorderen aan werknemers die in de fasen vóór en na ontslag of het einde van de arbeidsovereenkomst op zoek zijn naar werk.

De SER adviseert pilots in te richten om ervaring op te doen met nieuwe werkwijzen die moeten bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt door betere en effectievere dienstverlening aan te bieden voorafgaand aan en tijdens werkloosheid. De SER pleit voor een praktijkgerichte benadering en adviseert twee typen pilots uit te voeren: ‘pilots regie’ en ‘pilots dienstverlening’.

De pilots regie dienen volgens de SER gericht te zijn op het door middel van praktische activiteiten beter verknopen van het sectorale en regionale niveau en het bevorderen van de samenwerking tussen sectoren. Dit type pilot sluit aan bij het voornemen van het kabinet om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor de preventie en beperking van werkloosheid steviger te verankeren.

De pilots dienstverlening dienen volgens de SER gericht te zijn op het verbeteren van de individuele dienstverlening gericht op van werk naar werk aan werknemers die ontslagen (dreigen te) worden en het inrichten van dienstverlening via adviescentra. Dienstverlening ingezet vóór werkloosheid kan worden voortgezet tijdens de WW-uitkering. De dienstverlening geldt dan in aanvulling op de dienstverlening van UWV. Een goede afstemming met UWV is hiervoor vereist.

Het kabinet heeft aangegeven het advies van de SER met betrekking tot het uitvoeren van de pilots regie en pilots dienstverlening te omarmen. Er is € 10.000.00 beschikbaar gesteld om deze mede te financieren.4

3. Maatregelen doorstart naar nieuw werk

In de brief ‘Doorstart naar nieuw werk’ heeft het kabinet aangekondigd € 30.000.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van de samenwerking in de arbeidsmarktregio en voor het bevorderen van persoonlijke dienstverlening door sociale partners aan (werkende) werkzoekenden.

Met de versterking van de samenwerking wordt beoogd de totstandkoming en de verdieping van samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s aan te jagen en te versterken. Daarmee wordt geen landelijk uniforme structuur voorgeschreven of nagestreefd. De samenwerking in de regio kan worden afgestemd op de behoeften en kan per regio verschillen. Via een tijdelijke impuls worden zo de verbindingen gelegd, zodat de samenwerking structureel bij kan dragen aan van werk naar werk transities. Sociale partners kunnen zo ook hun sectorale regelingen, zoals in de O&O-fondsen, afstemmen op regelingen van UWV en gemeenten.

Daarnaast zijn er middelen bestemd voor persoonlijke dienstverlening. In de fase waarin de werknemer nog aan het werk is, kan breed gezocht worden naar werk, bijvoorbeeld ook buiten de eigen sector. Tijdens de dienstbetrekking zijn sociale partners aan zet om werknemers te ondersteunen in een eventuele overgang naar ander werk. Sociale partners kunnen werknemers helpen bij het verkrijgen van inzicht in de eigen competenties, kansen op de arbeidsmarkt en een duidelijk overzicht van bestaande faciliteiten en middelen die hen kunnen ondersteunen bij het vinden van ander werk. Persoonlijke dienstverlening is hierbij essentieel.

4. Samenvoeging

De twee maatregelen aangekondigd in de brief ‘Doorstart naar nieuw werk’ zien grotendeels op dezelfde soort activiteiten als de pilots die de SER voorstelt. De door de SER voorgestelde pilots dienstverlening zien primair op de fase vóór het beroep op de WW en doorlopend in de WW, dus werknemers die met ontslag worden bedreigd of recent zijn ontslagen. Bij de samenwerking worden afspraken gericht op de doelgroep van ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers en verbindingen gelegd tussen de (inter)sectorale aanpak van sociale partners en initiatieven en beleid gericht op de regionale arbeidsmarkt. De maatregelen in het kader van doorstart naar nieuw werk kunnen ook gericht zijn op de periode voor dreigende werkloosheid. Welbeschouwd bestaat er een grote overlap tussen de aangekondigde maatregelen.

Vanwege de geconstateerde overlap is ervoor gekozen de beschikbare middelen gereserveerd voor de pilots en de maatregelen in het kader van doorstart naar werk samen te voegen en deze maatregelen te combineren in één regeling. De regeling is zo opgezet dat er ruimte bestaat voor subsidieaanvragen voor activiteiten die plaatsvinden gedurende de fase waarin een werknemer nog niet met ontslag wordt bedreigd, de fase van dreigende werkloosheid en de eerste fase van werkloosheid. Er is bewust gekozen voor een ruime omschrijving van de projecten en subsidiabele activiteiten om sociale partners de gelegenheid te geven om te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening en samenwerking.

Concreet kan er op grond van deze regeling subsidie worden aangevraagd voor een ‘project dienstverlening’ of een ‘project samenwerking en regie arbeidsmarkt’. Het is van belang dat de subsidieaanvragen kunnen rekenen op steun van sociale partners. Derhalve dient bij een aanvraag altijd ten minste één O&O-fonds, één werkgeversorganisatie of één werknemersorganisatie betrokken te zijn.

Subsidieaanvragen voor een project samenwerking en regie arbeidsmarkt kunnen enkel worden ingediend door samenwerkingsverbanden. Het bevorderen van de samenwerking en het gezamenlijk vormgeven van het arbeidsmarktbeleid in de arbeidsmarktregio door verschillende arbeidsmarktpartijen, is immers enkel mogelijk wanneer ten minste twee van deze partijen de handen ineen slaan. Partijen kunnen zich richten op initiatieven om de sectorale partijen onderling, of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen, beter te laten samenwerken. De regeling biedt bijvoorbeeld ruimte om in de arbeidsmarktregio’s de samenwerking te verbreden naar een veel omvattender regionaal arbeidsmarktoverleg waarin aandacht is voor preventie van werkloosheid en een snelle doorstroom van werkloosheid naar werk. Daarbij is het wenselijk om ook relevante stakeholders te betrekken, zoals UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en outplacementbureaus. Gemeenten en UWV werken al geruime tijd samen in de arbeidsmarktregio’s. Met de recent vormgegeven Werkbedrijven wordt de aansluiting tussen sectorale en regionale initiatieven versterkt. Een verbreding van het regionale arbeidsmarktbeleid biedt belangrijke kansen voor een sterkere invulling van de regierol van sociale partners op de regionale arbeidsmarkt.

Binnen de doelstellingen van de projecten dienstverlening kunnen activiteiten worden aangeboden aan werkzoekende werknemers, die al dan niet met ontslag worden bedreigd, en personen die recent werkloos zijn (tot 6 maanden WW). Hierbij staat het bevorderen van de overgang van werk naar werk, het voorkomen van werkloosheid, het beperken van de periode van werkloosheid en het bevorderen van een optimale match tussen werkzoekenden en vacatures centraal. Het valt echter niet altijd te voorkomen dat mensen in de WW terecht komen. Om te voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden, is het van belang dat de inzet van sociale partners aansluit op de dienstverlening die UWV aan WW-gerechtigden biedt.

Opgemerkt zij dat in het kader van de projecten niet kan worden afgeweken van bestaande wet- en regelgeving. Een WW-gerechtigde zal, ook indien hij gebruikmaakt van bepaalde diensten in het kader van een project, moeten blijven voldoen aan de verplichtingen die op grond van de WW op hem rusten. De subsidieaanvrager is verplicht om in de subsidieaanvraag aan te geven hoe de activiteiten met UWV en, voor zover van toepassing, gemeenten zijn afgestemd.

5. Agentschap SZW

De uitvoering van deze regeling is opgedragen aan het Agentschap SZW. De uitvoering past binnen de expertise van het Agentschap SZW en voor sociale partners is het Agentschap SZW een bekende uitvoerder in verband met de uitvoering van de sectorplannen en subsidies op grond van het Europees Sociaal Fonds. Van de beschikbare € 40.000.000 is € 2.500.000 gereserveerd voor de uitvoering van de regeling en het onderzoek door een onafhankelijke partij naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling. Het Agentschap SZW heeft de uitvoerbaarheid van de regeling getoetst en acht de regeling uitvoerbaar met ingang van 15 juli 2016.

6. Gebruik van het burgerservicenummer (BSN)

Voor controle en evaluatie zijn gegevens van de deelnemers aan de activiteiten nodig. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het BSN. De subsidieaanvrager kan op grond van deze regeling een O&O-fonds, werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie zijn. In deze regeling wordt er vanuit gegaan dat in de administratie van de subsidieontvanger gegevens van de werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden, waarop de voor cofinanciering in aanmerking komende activiteiten betrekking hebben, met het BSN worden verstrekt aan de minister. In de benodigde wettelijke grondslag wordt voorzien door artikel 3, vierde lid, van de Kaderwet SZW-subsidies.

Ook bij het uitwisselen van de gegevens tussen de gebruikers mag het BSN worden gebruikt. De subsidieaanvrager treedt daarbij namens de gebruikers op bij het feitelijk verstrekken van die gegevens. De subsidieaanvrager heeft in zijn hoedanigheid van aanvrager niet een specifiek doel voor verwerking van de persoonsgegevens op BSN. In die zin is de subsidieaanvrager een bewerker voor het verwerken van gegevens in verband met de aanvraag voor cofinanciering. Het is wenselijk dat deze rol van bewerker in de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd.

7. Evaluatie

De projecten worden geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Op basis van deze evaluatie wordt een afweging gemaakt over het eventueel structureel invoeren van succesvol gebleken activiteiten. Daarbij zij opgemerkt dat het aanpassen van de bestaande arbeidsmarktinfrastructuur alleen te verantwoorden wordt geacht, als dit aantoonbaar en substantieel bijdraagt aan het voorkomen en beperken van werkloosheid en een effectieve allocatie op de arbeidsmarkt.

8. Administratieve lasten

Deze regeling beoogt aan de ene kant de administratieve lasten beperkt te houden en aan de andere kant een rechtmatige inzet van de middelen te garanderen. Met deze regeling wordt wat betreft de verplichtingen voor de subsidieaanvrager en subsidieontvanger bijna volledig aangesloten bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (de kaderregeling). Vanuit het Agentschap SZW wordt een handreiking projectadministratie beschikbaar gesteld.

ARTIKELSGEWIJS

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen
Activiteiten

Niet het project als geheel, maar de werkzaamheden die in het kader van het project worden uitgevoerd kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Het project kan derhalve omvangrijker zijn dan de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Arbeidsorganisatie

Onder het begrip arbeidsorganisatie valt iedere organisatorische eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die economische activiteiten uitoefent. Het gaat hier dus zowel om publieke als private partijen die economische activiteiten uitoefenen, zoals bedrijven, maar ook publieke werkgevers zoals zorg- en welzijnsinstellingen.

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat in deze definitie met de term ‘activiteiten’ niet wordt verwezen naar de activiteiten die in het kader van een project voor subsidie in aanmerking komen (zie hiervoor), maar naar economische activiteiten in brede zin.

Project dienstverlening

De projecten dienstverlening bieden ruimte om dienstverlening aan werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden, die op het moment van aanvang van de activiteiten korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen, aan te bieden. Doel van de projecten is de kansen op de overgang van werk naar werk of het verkrijgen van (ander) werk vanuit werkloosheid te vergroten door een doelmatige en doeltreffende dienstverlening tijdens werk, voorafgaand aan werkloosheid en tijdens werkloosheid te realiseren. Voor de activiteiten waarvoor in het kader van een project dienstverlening subsidie kan worden aangevraagd, wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.

Project samenwerking en regie arbeidsmarkt

De projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt bieden ruimte om de samenwerking tussen sectorale partijen onderling en tussen sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen te verbeteren en om gezamenlijk het arbeidsmarktbeleid in de arbeidsmarktregio vorm te geven. Het accent kan zowel liggen op het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsrelaties als op het uitbouwen of bestendigen van bestaande samenwerkingsrelaties.

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste twee arbeidsorganisaties, waarvan ten minste één O&O-fonds, één werkgeversorganisatie of één werknemersorganisatie. Samenwerkingsverbanden kunnen derhalve in verschillende samenstellingen voorkomen. Een samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld bestaan uit (a) twee werkgeversorganisaties, (b) een werkgeversorganisatie en een andere arbeidsorganisatie, (c) een werkgeversorganisatie en een werknemersorganisatie of (d) een O&O-fonds en een andere arbeidsorganisatie.

In artikel 12, onderdeel d, en artikel 14 is vastgelegd dat altijd één partij van het samenwerkingsverband de subsidie aanvraagt. Alle correspondentie verloopt via deze aanvrager. De uitvoering en verantwoordelijkheid van de projecten ligt bij de subsidieaanvrager.

De aanvraag namens een samenwerkingsverband kan enkel worden gedaan door een O&O-fonds, werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie.

Werkzoekende werknemer

Hier valt de natuurlijke persoon onder die:

 • a. jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd;

 • b. op grond van een arbeidsovereenkomst, dan wel een aanstelling in openbare dienst, arbeid verricht als werknemer; en

 • c. werk zoekt als werknemer of zich richt op het worden van een zelfstandige zonder personeel.

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat het begrip werkzoekende werknemer niet is beperkt tot de persoon die als werkzoekende staat geregistreerd bij het UVW (artikel 30b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) of tot werknemers die rechtstreeks met werkloosheid worden bedreigd.

Artikel 2. Toepassing kaderregeling

Op deze regeling is de kaderregeling van toepassing. Deze regeling geeft aanvullende regels omtrent bijvoorbeeld de subsidieaanvraag, de subsidieverlening, de algemene verplichtingen van de subsidieontvanger en de subsidievaststelling.

In de kaderregeling wordt voor de toepasselijkheid van verschillende regels onderscheid gemaakt naar gelang de hoogte van het subsidiebedrag en de vraag of de te subsidiëren activiteiten uit meetbare of niet-meetbare prestatie-eenheden bestaan. In deze regeling is sprake van een subsidie als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel d, van de kaderregeling.

Enkele artikelen uit de kaderregeling zijn niet van toepassing op deze regeling, te weten de artikelen 3.1, 6.1 en 7.1. In plaats daarvan gelden de artikelen 8, tweede lid, 21 en 23, eerste lid, van de onderhavige regeling. Afwijking van deze standaardbepalingen uit de kaderregeling is allereerst ingegeven door het feit dat is gekozen voor het Agentschap SZW als uitvoerder van de regeling. Hierdoor zijn de bepalingen waarin is vastgelegd dat voor de subsidieaanvraag en subsidievaststelling gebruik zal worden gemaakt van de standaardformulieren niet van toepassing. In deze formulieren wordt namelijk uitgegaan van uitvoering door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).5 De te hanteren formulieren zullen wel grotendeels overeenkomen met de standaardformulieren. Daarnaast is ervoor gekozen om in deze regeling een expliciete bepaling op te nemen over bevoorschotting, waardoor de algemene bepaling uit de kaderregeling hieromtrent buiten toepassing kan blijven.

Voorts is in dit artikel vastgelegd dat, voor zover nodig in afwijking van de kaderregeling, de indirecte kosten door de minister worden vastgesteld op 15 procent van de kosten, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdelen a, b en c. Het betreft aldus een forfaitaire toeslag. Over de indirecte kosten hoeft geen rekening en verantwoording te worden afgelegd.

Zie in dit kader ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel 16, eerste lid, onderdeel d.

Artikel 3. Subsidieverstrekking

Op grond van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor de cofinanciering van projecten dienstverlening en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. Overeenkomstig de doelstellingen van de projecten als omschreven in artikel 1 is het doel van deze subsidieverstrekking om O&O-fondsen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties, eventueel in combinatie met andere arbeidsorganisaties, ruimte te bieden om (nieuwe vormen van) dienstverlening aan werkzoekende werknemers en WW-gerechtigden aan te bieden en de samenwerking en regie in de arbeidsmarktregio te verbeteren.

Artikel 4. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling wordt € 37.500.000 beschikbaar gesteld.6 Hierbij is rekening gehouden met de uitvoeringskosten van het Agentschap SZW en de kosten voor de evaluatie van de regeling.

Het totale bedrag wordt opgedeeld in twee aanvraagtijdvakken waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Per aanvraagtijdvak geldt per type project een afzonderlijk subsidieplafond. Met de afzonderlijke subsidieplafonds wordt gestimuleerd dat voor beide type projecten subsidieaanvragen worden ingediend. Mocht de belangstelling voor het ene type project structureel achterblijven, terwijl voor het andere type project veel interesse is, dan kan de minister alsnog besluiten de verdeling van de bedragen aan te passen door middel van een wijziging van artikel 5, tweede lid.

Opgemerkt zij dat op het moment dat het subsidieplafond voor een type project is bereikt, er geen subsidieaanvragen meer kunnen worden toegekend voor dit type project. Dit is conform artikel 4:25, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5. Aanvraagtijdvakken

Het eerste aanvraagtijdvak loopt vanaf 15 juli 2016 tot en met 30 september 2016. Het subsidieplafond voor projecten dienstverlening voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 9.375.000. Het subsidieplafond voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt voor dit aanvraagtijdvak bedraagt eveneens € 9.375.000.

Er wordt uitgegaan van twee aanvraagtijdvakken. De minister zal vooraf in de Staatscourant mededeling doen van het openen van het tweede aanvraagtijdvak. Daarbij zal per type project een vermelding van het subsidieplafond voor het betreffende aanvraagtijdvak worden gedaan.

Artikel 6. Wijze van verdeling beschikbare middelen

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Uitgangspunt hierbij is het moment van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag. Indien de subsidieaanvrager met inachtneming van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid wordt gesteld om een ongenoegzame aanvraag aan te vullen, is de datum van ontvangst van de volledige aanvraag bepalend voor de rangschikking op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dit uitgangspunt volgt ook uit artikel 2.3, eerste lid, onderdeel a, van de kaderregeling.

Van een volledige subsidieaanvraag is sprake als wordt voldaan aan artikel 9 van deze regeling, alsmede artikel 3.3 van de kaderregeling. Concreet brengt dit met zich dat de subsidieaanvrager in de subsidieaanvraag expliciet aandacht moet besteden aan de aspecten die zijn vermeld in artikel 9 van deze regeling, en tevens een activiteitenplan en begroting moet overleggen.

Artikel 7. Mandaat directeur Agentschap SZW

Op grond van het eerste lid wordt de directeur van het Agentschap SZW gemandateerd de nodige besluiten te nemen ter uitvoering van deze regeling. Zo kan door de directeur worden besloten of subsidie wordt verleend, zodat de activiteiten kunnen plaatsvinden, kan deze de subsidiebeschikking wijzigen en kan deze de subsidie vaststellen. De directeur van het Agentschap SZW is niet bevoegd zelf te beslissen op een bezwaarschrift dat gericht is op een besluit dat door of namens hem genomen is. Dit is conform artikel 10:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het tweede lid bepaalt dat de directeur van het Agentschap SZW zijn taken, op het beslissen op bezwaarschriften na, geheel of gedeeltelijk kan mandateren aan functionarissen binnen het Agentschap SZW.

Paragraaf 2. Subsidieverlening

Artikel 8. Subsidieaanvraag

Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat het aangevraagde subsidiebedrag minimaal € 125.000 en maximaal € 2.000.000 moet bedragen. Dit is inclusief de toeslag, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel d.

De subsidieaanvraag moet op grond van het tweede lid via een elektronisch aanvraagformulier ingediend worden, dat te vinden is op de website van het Agentschap SZW (www.agentschapszw.nl). Dit formulier bevat onder andere een format voor het opstellen van het activiteitenplan en de begroting. Daarnaast bestaat op dit formulier ruimte om in te gaan op de informatie die op grond van artikel 9 vereist is. Dit artikellid geldt, zoals gezegd, in plaats van artikel 3.1 van de kaderregeling.

In het derde lid is vastgelegd dat de subsidieaanvrager door het indienen van een subsidieaanvraag instemt met het openbaar maken van het subsidiedossier, met uitzondering van persoonsgegevens. Aangezien voor de projecten een bedrag van € 37.500.000 beschikbaar wordt gesteld dat uit de publieke middelen moet worden opgebracht, is transparantie over de besteding van deze middelen van groot belang. De minister wil derhalve de informatie en documenten uit het subsidiedossier openbaar kunnen maken. Hiermee wordt voorts voorkomen dat bij een eventueel verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur veel administratieve lasten ontstaan, omdat niet eerst een zienswijze van de subsidieaanvrager behoeft te worden gevraagd. Op het aanvraagformulier, bedoeld het tweede lid, is expliciet opgenomen dat de subsidieaanvrager met ondertekening van de subsidieaanvraag verklaart bekend te zijn met de mogelijkheid van openbaarmaking.

Artikel 9. Specifieke eisen subsidieaanvraag

In het eerste lid is opgenomen welke inhoudelijke informatie, in aanvulling op de eisen die in de kaderregeling worden gesteld aan een subsidieaanvraag, bij een subsidieaanvraag dient te worden overgelegd.

In de eerste plaats gaat het om aanduiding van het type project waarvoor de subsidieaanvraag wordt ingediend (onderdeel a). Daarnaast wordt gevraagd aan te geven waarom de activiteiten verondersteld worden doelmatig en doeltreffend te zijn (onderdeel b). Voorts dient te worden onderbouwd op welke wijze de activiteiten aanvullend zijn op soortgelijke werkzaamheden die door de subsidieaanvrager of, indien sprake is van een samenwerkingsverband, een andere partij die onderdeel is van het samenwerkingsverband, worden uitgevoerd. Ook dient te worden aangegeven hoe de activiteiten aansluiten op soortgelijke werkzaamheden van UWV en gemeenten (onderdeel c). In het verlengde hiervan is de subsidieaanvrager verplicht om in de subsidieaanvraag aan te geven hoe de activiteiten met UWV en gemeente zijn afgestemd (onderdeel d). Gemeenten en UWV werken immers al geruime tijd samen in de arbeidsmarktregio’s.

Op grond van de kaderregeling moeten in ieder geval een activiteitenplan en de begroting worden ingediend. Zie hieromtrent onder andere de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.3 van de kaderregeling. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat, indien de begroting onvoldoende wordt geacht, de subsidieaanvrager op grond van artikel 3.7 van de kaderregeling ook kan worden gevraagd om een volledig en recent overzicht van zijn financiële situatie over te leggen. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn bij een eerste subsidieaanvraag of bij twijfel over de solvabiliteit van de subsidieaanvrager.

Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstrekt de subsidieaanvrager bij de subsidieaanvraag op grond van het tweede lid tevens een samenwerkingsovereenkomst en dient de subsidieaanvrager gemachtigd te zijn om de partijen in het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Hiertoe dient een machtiging te zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Op grond van het derde lid stellen subsidieaanvragers voorts een uittreksel van de Kamer van Koophandel beschikbaar. Uit deze stukken volgt welke functionarissen tekenbevoegd zijn. Wanneer een andere persoon dan een in het uittreksel tekenbevoegde functionaris de subsidieaanvraag indient, wordt een machtiging tot tekenbevoegdheid overgelegd. Voornoemde stukken hoeven alleen aan de subsidieaanvraag te worden toegevoegd, wanneer het Agentschap SZW de aanvrager hiertoe verzoekt.

In dit artikel is ook vastgelegd wanneer een subsidieaanvraag niet in behandeling wordt genomen. Uitgangspunt is dat de subsidieaanvraag niet in behandeling wordt genomen als de subsidieaanvrager in hetzelfde aanvraagtijdvak reeds meerdere aanvragen heeft ingediend voor het type project waarvoor de aanvraag is ingediend en die aanvragen op grond van deze regeling geheel of gedeeltelijk zijn toegekend en gezamenlijk een subsidiebedrag van ten minste € 4.000.000 belopen.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de situatie waarin een aanvraag wordt ingediend voor een project dienstverlening, maar ten aanzien van dezelfde subsidieaanvrager in hetzelfde aanvraagtijdvak reeds meerdere aanvragen voor een project dienstverlening geheel of gedeeltelijk zijn toegekend en deze een waarde belopen van ten minste € 4.000.000. Indien de betreffende subsidieaanvraag zou zien op een project samenwerking en regie arbeidsmarkt, zou deze wel in behandeling worden genomen.

Artikel 10. Subsidieverlening

De algemene regels omtrent subsidieverlening zijn neergelegd in hoofdstuk 4 van de kaderregeling. Artikel 10 geldt in aanvulling op de kaderregeling. Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de minister binnen 13 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag een besluit neemt omtrent de subsidieverlening.

De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de datum waarop de subsidiabele activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht. Uitgangspunt daarbij is dat de activiteiten uiterlijk op 31 december 2018 moeten zijn verricht. Daarmee wordt bereikt dat de regeling in 2019 kan worden geëvalueerd.

Tevens biedt dit artikel de mogelijkheid om nadere verplichtingen in de beschikking tot subsidieverlening op te nemen. Dit wordt wenselijk geacht omdat de projecten van elkaar kunnen verschillen en derhalve andere aanvullende eisen wenselijk kunnen zijn. Ook op grond van de kaderregeling kunnen verschillende verplichtingen in de beschikking tot subsidieverlening worden opgenomen, zoals de verplichting om eenmaal per twaalf maanden een tussentijds voortgangsrapportage over te leggen (artikel 5.5 van de kaderregeling).

Artikel 11. Specifieke weigeringsgronden

Vooraf moet zo veel mogelijk duidelijk zijn of een subsidieaanvraag voor een project voldoende basis biedt om subsidie te verstrekken. Om te voorkomen dat bij de subsidievaststelling blijkt dat er onterecht of te veel subsidie is verstrekt, kan de subsidie in een aantal gevallen in ieder geval geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.

Algemeen geldt dat de subsidieaanvraag wordt geweigerd, indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan alle eisen die daaraan bij en krachtens deze regeling zijn gesteld (onderdeel a). Deze weigeringsgrond heeft mede betrekking op het voldoen aan de kaderregeling. De aanvrager wordt bij een onvolledige subsidieaanvraag, zoals ook aangegeven in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 6, wel in de gelegenheid gesteld om deze aan te vullen.

Daarnaast kan de subsidieaanvraag in ieder geval worden geweigerd als voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, reeds aanspraak bestaat op subsidie uit anderen hoofde (onderdeel b). Er mag geen dubbelfinanciering zijn. Op het aanvraagformulier dient de subsidieaanvrager expliciet te verklaren dat voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, geen aanspraak bestaat op subsidie uit anderen hoofde.

Voorts kan een aanvraag worden geweigerd als de activiteiten en resultaten onvoldoende objectief meetbaar zijn geformuleerd (onderdeel c). Beoogd is dat de resultaten objectief worden geëvalueerd, naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit kan door een kwantitatief inzicht te bieden in bijvoorbeeld gerealiseerde plaatsingspercentages en het aantal werknemers dat instroomt in de WW. Daarnaast is de kwaliteit van de dienstverlening en samenwerking onderdeel van de monitoring en evaluatie.

De subsidie kan voorts worden geweigerd indien onvoldoende is aangetoond dat de activiteiten aanvullend zijn op soortgelijke werkzaamheden die worden uitgevoerd door UWV, gemeenten, de subsidieaanvrager of, indien sprake is van een samenwerkingsverband, een andere partij die onderdeel is van het samenwerkingsverband (onderdeel d) of onvoldoende is aangetoond dat de activiteiten met UWV en gemeenten zijn afgestemd (onderdeel e).

Ook moeten de verhoudingen tussen de kosten en de te verwachten resultaten aanvaardbaar zijn. Indien dat niet het geval is, kan de aanvraag worden geweigerd (onderdeel f). Bij de beoordeling van deze weigeringsgrond is een vergelijking mogelijk met gebruikelijke kosten van bijvoorbeeld scholingen en competentietesten. Per project wordt gekeken naar het totaal aantal verwachte activiteiten en de verwachte kosten en opbrengsten daarvan.

De subsidieaanvraag kan voorts worden geweigerd indien onvoldoende is aangetoond hoe de activiteiten gefinancierd worden (onderdeel g) en dat de cofinanciering noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten (onderdeel h). Het kan derhalve niet gaan om activiteiten die zonder subsidie al worden uitgevoerd of waarvoor geen subsidie noodzakelijk is. In het verlengde van deze weigeringsgrond kan de subsidieaanvraag ook worden geweigerd indien onvoldoende zekerheid bestaat over de benodigde eigen financiering van de subsidieaanvrager of het samenwerkingsverband (onderdeel i). Daarnaast kan subsidie worden geweigerd indien de eigen bijdrage voor meer dan 50 procent afkomstig is van provincies of gemeenten (onderdeel j). Dit betekent dat zij maximaal 20 procent van het gehele bedrag kunnen meefinancieren.

Tot slot is weigering mogelijk als voor dezelfde arbeidsmarktregio of sector reeds voldoende aanvragen voor het type project, waarvoor de subsidievraag is ingediend, geheel of gedeeltelijk zijn toegekend (onderdeel k). In het algemeen zal niet meer dan één project per combinatie van arbeidsmarktregio en sector worden toegestaan. Eventueel kunnen binnen een arbeidsmarktregio twee projecten dienstverlening van start gaan die zich richten op verschillende sectoren. In dezelfde arbeidsmarktregio kan maar één project samenwerking en regie arbeidsmarkt van start gaan. Indien verschillende projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt in één arbeidsmarktregio van start gaan, overlappen ze elkaar of doen ze afbreuk aan het beoogde verknopen van sectorale actie met regionale samenwerking. Wel is het vanzelfsprekend mogelijk dat een landelijk project ook actief is in een arbeidsmarktregio met een regionaal project. Door middel van deze weigeringsgrond wordt getracht de spreiding van de projecten over verschillende arbeidsmarktregio’s en sectoren te waarborgen. Zo kan het effect van de projecten worden getoetst in verschillende omstandigheden.

Paragraaf 3. Project dienstverlening

Artikel 12. Subsidieaanvrager

In het eerste lid worden de mogelijke subsidieaanvragers van een project dienstverlening genoemd. Er zijn twee categorieën subsidieaanvragers te onderscheiden: individuele subsidieaanvragers en subsidieaanvragers die namens een samenwerkingsverband een subsidieaanvraag indienen. Op grond van de onderdelen a tot en met c kan een subsidieaanvraag allereerst worden ingediend door of een individueel opererend O&O-fonds of een individueel opererende werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie. Deze partijen kunnen op grond van onderdeel d ook als subsidieaanvrager optreden namens een samenwerkingsverband. In alle gevallen wordt de subsidieaanvraag ingediend door één rechtspersoon.

Artikel 13. Subsidiabele activiteiten

In dit artikel worden de subsidiabele activiteiten in algemene termen omschreven. De aanduiding van deze activiteiten is in belangrijke mate ontleend aan de activiteiten opgesomd door de SER.7 De omschrijving van subsidiabele activiteiten biedt ruimte aan een grote hoeveelheid activiteiten en biedt ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening.

Concreet kan binnen de doelstellingen van een project dienstverlening subsidie worden verleend voor activiteiten die gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan met ontslag bedreigde werknemers bij ontslag en de aanvraag van een uitkering. Het gaat hier met name om praktische hulp. Daarnaast kan subsidie worden verleend voor activiteiten die gericht zijn op het bieden van ondersteuning bij de oriëntatie op werk- en loopbaanmogelijkheden aan werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden. In dat kader kunnen bijvoorbeeld competentietesten worden aangeboden. Voorts kan subsidie worden verleend voor activiteiten die gericht zijn op het bieden van scholing aan werkzoekende werknemers of WW-gerechtigden.

Opgemerkt zij dat het bij het aanbieden van activiteiten aan WW-gerechtigden moet gaan om WW-gerechtigden die op het moment waarop de activiteiten aanvangen, korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen (en aldus recent werkloos zijn geworden).

Partijen die een project uitvoeren kunnen een keuze maken uit één of meer van de genoemde (categorieën van) activiteiten. Het staat partijen vrij om daarbinnen eigen accenten te leggen, zowel qua activiteiten als qua doelgroep. De dienstverlening kan zich bijvoorbeeld geheel richten op met ontslag bedreigde werknemers of WW-gerechtigden. Een project kan voorts gericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden voor de overstap van werk naar werk. Te denken valt hierbij met name aan werknemers die werkzaam zijn in een sector of beroep, waarin de kans op behoud van werk op langere termijn beperkt is. Een tijdige oriëntatie op mogelijkheden elders is dan gewenst. Het is niet vereist dat de werknemers aan wie de dienstverlening wordt aangeboden, op dat moment al met werkloosheid worden bedreigd.

Daarnaast kunnen in de projecten dienstverlening activiteiten worden opgenomen die in het kader van de projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt subsidiabel zijn, voor zover hieraan niet meer dan 25 procent van de subsidiabele kosten wordt besteed. Hiermee wordt beoogd ruimte te bieden voor projecten waarbij de focus ligt op dienstverlening, maar waar voor een beperkt deel ook samenwerkingsactiviteiten worden ondernomen die niet als dienstverlening zijn te kwalificeren.

Paragraaf 4. Project samenwerking en regie arbeidsmarkt

Artikel 14. Subsidieaanvrager

In het eerste lid worden de mogelijke subsidieaanvragers van een project samenwerking en regie arbeidsmarkt genoemd. Subsidie kan worden aangevraagd door of een O&O-fonds, of een werkgeversorganisatie of een werknemersorganisatie, welke deel uitmaakt van een samenwerkingsverband. De subsidie wordt dus altijd aangevraagd door één partij van het samenwerkingsverband. Voor het uitvoeren van een project samenwerking en regie arbeidsmarkt komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking.

Artikel 15. Subsidiabele activiteiten

In dit artikel worden de subsidiabele activiteiten in het kader van een project samenwerking en regie arbeidsmarkt in algemene termen omschreven. Evenals bij de projecten dienstverlening geldt ook hierbij dat het, om voldoende ruimte te bieden voor de eigen invulling van de projecten, niet wenselijk wordt geacht om in detail te beschrijven wat de subsidiabele activiteiten moeten inhouden en op welke wijze deze moeten worden ingevuld.

De aanduiding van deze activiteiten is in belangrijke mate ontleend aan de activiteiten opgesomd door de SER.8 Binnen de doelstellingen van een project samenwerking en regie arbeidsmarkt kan subsidie worden verleend voor activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen sectorale arbeidsmarktpartijen onderling of sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen in de arbeidsmarktregio, het binnen het samenwerkingsverband verzamelen en uitwisselen van arbeidsmarktinformatie en het ontwikkelen van gezamenlijk arbeidsmarktbeleid op regionaal of bovenregionaal niveau.

Partijen die een project uitvoeren kunnen een keuze maken uit één of meer van de genoemde (categorieën van) activiteiten. Het staat partijen vrij om daarbinnen eigen accenten te leggen.

Daarnaast kunnen in de projecten samenwerking activiteiten worden opgenomen die in het kader van de projecten dienstverlening subsidiabel zijn, voor zover hieraan niet meer dan 25 procent van de subsidiabele kosten wordt besteed. Hiermee wordt beoogd ruimte te bieden voor projecten waarbij de focus ligt op samenwerking en regie, maar waar voor een beperkt deel ook dienstverlening wordt aangeboden.

Paragraaf 5. Subsidiabele kosten

Artikel 16. Subsidiabele kosten

In dit artikel is bepaald welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Het gaat hierbij allereerst om de loonkosten (eerste lid, onderdeel a). Deze kosten komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze aantoonbaar ten behoeve van de subsidiabele activiteiten gemaakt zijn en berekend zijn op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde uren. Daarbij wordt gerekend met een individueel berekend uurtarief op basis van het brutoloon van de werknemer, vermeerderd met een opslag van 32 procent van het brutoloon. Bij de bepaling van de loonkosten per uur wordt een norm gehanteerd van 1.720 uur bij een dienstverband van 40 uur per week of het maximaal aantal werkbare uren gebaseerd op afspraken in de betreffende cao.

Daarnaast komt op grond van artikel 16, eerste lid, onderdeel b, ook de fiscaal vrijgestelde vergoeding aan een vrijwilliger als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor subsidie in aanmerking. Deze kosten komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze kosten aantoonbaar ten behoeve van de subsidiabele activiteiten zijn gemaakt. De vergoeding mag ten hoogste € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar bedragen.

Op grond van het eerste lid, onderdeel c, komen ook externe kosten voor subsidie in aanmerking. Het gaat hier om kosten die in rekening worden gebracht door derden voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten.

Voorts komt op grond van het eerste lid, onderdeel d, een toeslag van vijftien procent van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, voor subsidie in aanmerking. Dit bedrag is bedoeld voor alle indirecte – oftewel niet rechtstreeks aan de uitvoering van het project toe te rekenen – kosten waaronder begrepen de kosten van administratie en beheer, aan overhead gerelateerde exploitatiekosten, de kosten van de controleverklaring, bedoeld in artikel 1.1 van de kaderregeling, en de kosten van medewerking aan onderzoek. De kosten die worden gesubsidieerd door middel van deze toeslag hoeven niet te worden verantwoord.

Voorts is in dit artikel het uitgangspunt vastgelegd dat alleen kosten als bedoeld in het eerste lid die zijn gemaakt vanaf het moment dat het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend, is geopend, voor subsidie in aanmerking komen. Kosten die voor openstelling van het betreffende aanvraagtijdvak zijn gemaakt, komen derhalve niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 17. Niet-subsidiabele kosten

In dit artikel zijn de kosten opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen. Onredelijk gemaakte kosten (onderdeel a) en kosten die qua prijsniveau niet in een redelijke verhouding staan tot de overeengekomen prestaties (onderdeel b), komen niet voor subsidie in aanmerking. De kosten moeten marktconform zijn. Om aan te tonen dat de kosten marktconform zijn, kan de subsidieaanvrager aansluiten bij zijn inkoopproces en gelden de algemene regels omtrent het aantonen van marktconformiteit.

Daarnaast komen kosten van inkomensvervangende betalingen of uitkeringen aan deelnemers, niet zijnde loonbetalingen, niet voor subsidie in aanmerking (onderdeel c). Ook komen kosten die de mededinging ongunstig beïnvloeden niet voor subsidie in aanmerking. In dit kader is onder andere artikel 5.3 van de kaderregeling van belang, waarin is bepaald dat de subsidieontvanger die diensten voor derden verricht of zaken aan derden ter beschikking stelt daarvoor een vergoeding in rekening brengt die ten minste kostendekkend is, tenzij het derden zijn voor wie de gesubsidieerde activiteiten bestemd zijn.

De subsidieaanvrager heeft de vrijheid om zelf te kiezen of hij alle werkzaamheden in het kader van een project zelf uitvoert of dat hij ervoor kiest bepaalde opdrachten door derden te laten uitvoeren. Indien ervoor wordt gekozen een deel van de uitvoering uit te besteden, draagt de subsidieaanvrager er zorg voor dat de prijs voor deze opdracht marktconform is. Er dient bij externe kosten een transparante aanbestedingsprocedure te hebben plaatsgevonden. Als de opdracht die wordt uitbesteed het drempelbedrag van € 50.000 te boven gaat, worden in ieder geval drie offertes opgevraagd. Indien uit de controle bij subsidievaststelling blijkt dat met het bovenstaande geen rekening is gehouden, komen de gemaakte kosten niet in aanmerking voor subsidie (onderdeel e). Verder kan btw niet worden opgevoerd, tenzij de subsidieontvanger niet btw-plichtig is (onderdeel f).

Paragraaf 6. Verplichting van de subsidieontvanger ten aanzien van de uitvoering van een project

Artikel 18. Verplichting starten uitvoering

In dit artikel is vastgelegd dat de subsidieontvanger verplicht is om binnen zes maanden na de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. Het Agentschap SZW zal zes maanden na toekenning nagaan of het project inderdaad is gestart.

Paragraaf 7. Subsidieverstrekking en verantwoording

Artikel 19. Hoogte van de subsidie

De betrokken partijen dragen in beginsel zelf de kosten van de projecten. Daarvan kan 60 procent, onder de voorwaarden die in deze regeling zijn neergelegd, worden gesubsidieerd.

Artikel 20. Kosten terugvordering en wettelijke rente

Op grond van artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen ten onrechte betaalde subsidiebedragen of voorschotten worden teruggevorderd. In dit artikel is vastgelegd dat de subsidieontvanger tevens aansprakelijk kan worden gesteld voor de met de terugvordering verband houdende kosten. Ook kan in dat geval overgegaan worden tot het berekenen van de wettelijke rente.

Artikel 21. Bevoorschotting

Dit artikel geldt in plaats van artikel 6.1 van de kaderregeling. Op grond van dit artikel kan een eerste voorschot worden verstrekt van 10 procent van het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde subsidiebedrag.

Verdere voorschotten kunnen, indien de aanvrager dit wenst, worden verstrekt in een in de subsidiebeschikking bepaald ritme. Voor de uitvoering van een project is het van belang dat de subsidieaanvrager of het samenwerkingsverband over voldoende middelen beschikt om het project uit te voeren. De tussentijdse voorschotten kunnen hieraan bijdragen.

Een voorschot wordt slechts verstrekt, indien aan verschillende voorwaarden is voldaan. De subsidieaanvrager moet aangeven een voorschot te willen ontvangen, een liquiditeitsprognose overleggen en een garantstelling overleggen. De liquiditeitsprognose is noodzakelijk voor het Agentschap SZW om te bepalen of, en op welke wijze, voorschotten zullen worden verleend. Een garantstelling wordt noodzakelijk geacht in verband met de eventuele terugvordering van een onverschuldigd betaald voorschot. De subsidieaanvrager of, indien sprake is van een samenwerkingsverband, een of meerdere andere partijen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband, dienen zich garant te stellen voor ten minste 80 procent van het aangevraagde subsidiebedrag. De garantstelling ziet aldus specifiek op het aangevraagde subsidiebedrag en niet op het totaalbedrag van het project (inclusief eigen financiering). Ter illustratie: indien een subsidie van € 1.000.000 wordt aangevraagd, moet er een garantstelling zijn voor € 800.000. Het totale projectbedrag bedraagt, inclusief de eigen financiering van 40 procent, afgerond € 1.666.667.

Artikel 22. Administratie

In artikel 5.2 van de kaderregeling zijn de algemene regels over de administratieplicht van de subsidieontvanger vastgelegd. In aanvulling daarop is in het eerste lid van dit artikel bepaald dat de administratie te allen tijde beschikbaar dient te zijn op één locatie.

In het tweede lid is geregeld dat de administratie een overzicht dient te bevatten van de KvK-nummers van de entiteiten die deelnemen aan het project en de subsidiabele activiteiten waaraan is deelgenomen. Ook wanneer facturen gericht aan andere partijen dan de subsidieaanvrager (zoals deelnemende arbeidsorganisaties) worden opgevoerd, is de subsidieaanvrager namelijk belast met het voorkomen van dubbelfinanciering en dient deze hierover te communiceren met deelnemende partijen. Het overzicht van KvK-nummers dient te worden aangeleverd conform het format dat het Agentschap SZW hiervoor beschikbaar stelt (www.agentschapszw.nl).

In het derde lid is vastgelegd dat, indien sprake is van een project dienstverlening of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt waarbij activiteiten als bedoeld in artikel 13, eerste lid, aanhef en onderdelen a tot en met c, worden verricht, de administratie de deelnemers per activiteit bevat inclusief een burgerservicenummer. Deze persoonsgegevens zijn onder andere nodig om te controleren of er geen sprake is van dubbelfinanciering. Daarnaast kan er op deze manier onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van de activiteiten ten aanzien van dezelfde persoon. De gegevens zullen anoniem worden gebruikt voor bestandsvergelijking. Dit is gerechtvaardigd nu dit de minste administratieve lasten voor alle betrokkenen met zich brengt.

Opgemerkt zij dat het opnemen van het burgerservicenummer in de administratie enkel vereist is, indien er individuele activiteiten voor een persoon zijn ingezet of een groepsbijeenkomst heeft plaatsgevonden waarbij individuele aanmelding of registratie vereist was en de kosten derhalve op deelnemersniveau worden opgevoerd. Voor een groepsbijeenkomst die openstaat voor personen die niet individueel aangemeld hoeven te worden en waarbij de activiteiten en kosten niet direct te herleiden zijn tot individuele personen, is geen opgave van het burgerservicenummer vereist. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een open voorlichtingsavond.

Artikel 23. Aanvraag subsidievaststelling

De aanvraag tot vaststelling van een subsidie moet op grond van het eerste lid via een elektronisch aanvraagformulier ingediend worden. Dit formulier is te vinden op de website van het Agentschap SZW (www.agentschapszw.nl). Zoals gezegd geldt dit artikellid in plaats van artikel 7.1 van de kaderregeling.

Het tweede lid bepaalt dat, indien sprake is van een project dienstverlening of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt waarbij activiteiten als bedoeld in artikel 13, eerste lid, aanhef en onderdelen a tot en met c, worden verricht, de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie het burgerservicenummer van de deelnemers aan het project overlegt. Voor de grondslag en rechtvaardiging hiervoor wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22 en de algemene toelichting.

Verdere regels over de (aanvraag tot) subsidievaststelling zijn neergelegd in de kaderregeling. Artikel 7.2 van de kaderregeling bepaalt dat de aanvraag tot vaststelling van een subsidie moet worden ingediend binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, uiterlijk moeten zijn verricht. Voorts is in artikel 7.8 van de kaderregeling neergelegd op welke wijze verantwoording dient te worden afgelegd. Daarnaast is aangegeven dat de minister binnen 22 weken op een aanvraag tot vaststelling besluit.

Paragraaf 8. Overige en slotbepalingen

Artikel 24. Evaluatie

Gedurende de looptijd van deze regeling zal nauwkeurig worden bekeken hoe de uitvoering vorm krijgt. De regeling zal bovendien in zijn geheel worden geëvalueerd. De evaluatie richt zich op vaststelling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de projecten en de toegevoegde waarde op de reeds bestaande activiteiten van de verschillende partijen die actief zijn in de arbeidsmarktregio. Beoogd wordt de monitoring en evaluatie te starten tijdens de looptijd van de projecten en af te ronden na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend. Op grond van artikel 5.4 van de kaderregeling is de subsidieontvanger verplicht om mee te werken aan zowel de tussentijdse monitoring als de evaluatie van de regeling. De kosten verbonden aan medewerking aan dit onderzoek worden niet apart gesubsidieerd, maar vallen onder de toeslag, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel d.

Op basis van de resultaten van de evaluatie kunnen besluiten worden genomen over de eventuele structurele invoering van bepaalde activiteiten.

De minister zal in nauw overleg met de Stichting van de Arbeid en de SER een beoordelingskader en een toetsingskader voor het monitoren en evalueren van de projecten opstellen. Er zal door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onafhankelijk onderzoeksbureau worden aangetrokken om de monitoring en evaluatie uit te voeren. Dit bureau kan ook meedenken over een goede onderzoeksopzet. Op basis van de onderzoeksopzet wordt vastgesteld welke gegevens noodzakelijk zijn voor de monitoring en evaluatie. Een begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de SER en de Stichting van de Arbeid zal het onderzoek begeleiden en na afloop van de projecten conclusies formuleren.

Artikel 25. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juli 2016 en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstukken II 2015/16, 33 566, nr. 15.

X Noot
2

SER (2015). Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren. Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet. Den Haag: SER. Zie tevens: SER, 2 juli 2015, brief ‘Uitwerking pilots adviescentra en regie’, kenmerk 15.01531.

X Noot
3

Kamerstukken II 2015/16, 33 566, nr. 86.

X Noot
4

Kamerstukken II 2015/16, 33 566, nr. 89, blz. 8.

X Noot
5

De interdepartementale dienst waarin de ministeries OCW, SZW en VWS op het terrein van de subsidieverstrekking samenwerken.

X Noot
6

Kamerstukken II 2015/16, 33 566, nr. 89, blz. 8.

X Noot
7

SER, 2 juli 2015, brief ‘Uitwerking pilots adviescentra en regie’, kenmerk 15.01531, blz. 3.

X Noot
8

SER, 2 juli 2015, brief ‘Uitwerking pilots adviescentra en regie’, kenmerk 15.01531, blz. 4.

Naar boven