Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 30012Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning Wilhelminaweg 5 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2015 de verleende omgevingsvergunning Wilhelminaweg 5 in Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Met deze omgevingsvergunning wordt het pand verbouwd en vergroot en kan het in zijn geheel in gebruik genomen worden als woning. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf vrijdag 31 december 2015 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. De tijdens deze periode ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het bouwplan.

Inzien

U kunt de verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVWilhelminawg5MRS-VG01) vanaf vrijdag 10 juni 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Gijsen (14 0346).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u vanaf vrijdag 10 juni 2016 gedurende 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.