Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 29999Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan De Molenpolder in Tienhoven, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan De Molenpolder in Tienhoven vanaf vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het bungalowpark De Molenpolder, Westbroekse Binnenweg 42a in Tienhoven krijgt de bestemming ‘Wonen’. Daarmee wordt permanente bewoning van de recreatiewoningen legaal.

Inzien

U kunt het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPMolenpolderMVP-VG01) vanaf vrijdag 10 juni 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 21 juli 2016 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer T. van Es of de heer S. Haak (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 10 juni 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zowel voor het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.