Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeStaatscourant 2016, 29926Ruimtelijke plannenGemeente Goeree-Overflakkee - Vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan "Beschermde dorps- en stadsgebieden"

Logo Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 19 mei 2016 heeft gewijzigd vastgesteld het bestemmingsplan "Beschermde dorps- en stadsgebieden" als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.GObeschermd-BP30 met de bijbehorende regels.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit 2 beschermde stads- en dorpsgebieden die binnen de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig zijn. De begrenzingen van de plangebieden zijn door de rijksoverheid bepaald. Voor de historische kern van Goedereede heeft dit in 1972 plaatsgevonden. Voor de historische kernen van Middelharnis en Sommelsdijk was dit in 2000. Het bestemmingsplan voorziet in actualisering voor de kernen van Middelharnis en Sommelsdijk. De kern van Goedereede wordt herzien om voor alle beschermde gebieden binnen de gemeente dezelfde uitgangspunten en regelgeving vast te stellen. Op dit moment bestaan er nog aanzienlijke verschillen tussen de twee beschermde gebieden. Het bestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden biedt het planologische juridische kader om deze verschillen gelijk te maken

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 7 juni 2016 tot en met 18 juli 2016 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Beschermde dorps- en stadsgebieden" naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen.

  • bij gewijzigde vaststelling. Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.J. van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.