KENNISGEVING omgevingsvergunning met projectafwijking voor Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat met ingang van 8 juni 2016 de ontwerpomgevingsvergunning voor perceel naast Prinseneiland 42. NL.IMRO.0363A1610PBSTD-OWO1 ter inzage zal liggen.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het oprichten van het nieuwe gebouw ‘Heinekenhoek’ met in de kelder, op de begane grond en op de eerste verdieping behoud van horecavoorziening en op de bovenliggende verdiepingen 36 hotelkamers met daarbij behorende entree op de begane grond en lobby op de eerste verdieping, op het adres Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19.

Het vestigen van een hotel is in afwijking van het geldende bestemmingsplan, evenals het bouwen met een afwijkende goot- en bouwhoogte.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ter inzage

De ontwerpvergunning ligt met ingang van 8 juni 2016 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij:

Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam.

De locatie van de vergunning wordt verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO0363A1610PBSTD-OWO1

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum.

Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000AE Amsterdam, onder vermelding van : ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning: Heineken Hoek, Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (020) 2564416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Amsterdam 7 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Naar boven